Søknad om endringer av konsesjon (2022)

Innledning

I brev fra Politi­­direktoratet 23.06.2022 søkte de Luftfarts­tilsynet om endringer i konsesjon slik at Politiets helikopter­tjeneste skulle få tillatelse til å fly opptil 2.700 fly­bevegelser per år fra Taraldrud. Det tilsvarer en økning på 20% fra gjeldende konsesjon på 2.250 flybevegelser.
I brev datert 24.08.2022 har Politi­direktoratet imidlertid økt ønsket til 3.000 flybevegelser, en økning på 33%.
I tidsperioden juli 2021 til juni 2022 hadde Politiets helikopter­tjeneste 2.817 flybevegelser. Dette er over 550 eller 25% flere flybevegelser enn de har tillatelse til, i henhold til gjeldende konsesjon.
Siden har Politidirektoratet opplyst at de vil søke om 3.200 flybevegelser.

Helikopterstøy er den støyen som naboene av beredskapssenteret opplever som mest plagsom og der det er sendt inn flest klager på støy til Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud (PNB).

Nå har Politidirektoratet og Politiets helikoptertjeneste likevel søkt om tillatelse til å fly mer enn det som var beskrevet i statlig reguleringsplan og som er vilkårene i konsesjonen for Oslo helikopterplass, Taraldrud fra 2018.

Dersom du bor i nærheten av beredskapssenteret og er plaget av helikopterstøy anbefales det å sende høringssvar til Luftfartstilsynet med dine synspunkter på søknaden.

Politidirektoratet har i brev datert 24.08.2022 bedt Luftfartstilsynet om å utsette høringsfristen. Årsaken er at Politiet har bedt SINTEF om å utarbeide en ny støyrapport, basert på kunnskapen om hvordan helikoptrene har flydd det siste året. Den nye støyrapporten vil da være en del av vurderings­grunnlaget for høringen. Høringen er imidlertid ikke avlyst og det er fullt mulig å sende inn høringssvar, selv det ennå ikke er helt klart hvor mange flybevegelser som Politiets helikop­tertjeneste vil søke om og selv om opprinnelig høringsfrist har utløpt.

En fellesnevner for mange av klagene på helikopterstøy er at det oppleves som at Politiet ikke følger de inn- og utflyvnings­traséene som er beskrevet i konsekvens­utredningen. Det har også vært klager på overflyvning av helikopter om natten og sent på kvelden. Det er spesielt befolkningen på Bjørndal som har opplevd helikopter­støy som plagsomt og potensielt helseskadelig.

Norsk forening mot støy har avdekket flere uoverstemmelser mellom konsekvens­utredningen fra 13.02.2017 og drifts­situasjonen ved helikopter­plassen. Dette gjelder både premissene som lå til grunn for konsekvens­­utredningen, men også de konklusjoner som er gjort i den og i vedtaket om statlig plan.

Norsk forening mot støy mener virksomheten ved Oslo helikopterplass, Taraldrud ser ut til å bryte flere av bestemmelser i statlig reguleringsplan, miljøoppfølgingsplan og/eller konsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud.

Vi reiser begrunnet tvil om beredskapssenteret er i stand til å rapportere og evaluere støy på en fullgod måte. Vi ser sviktende prosedyrer for dokumentasjon, rapportering, behandling, evaluering og oppfølging av støyhensyn. Dette gjelder i egen drift, overfor naboer og publikum, til vertskommune og Oslo kommune.

Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik
Notat datert 12.07.2022
https://taraldrud.info/download/20220712-helikoptertrafikk-ved-oslo-helikopterplass-taraldrud-trasevalg-og-avvik/

Se også eget avsnitt om kritikken fra Norsk forening mot støy.

Naboene har trodd at reguleringsplan og konsesjon skulle sørge for at støyen fra helikopter ikke skulle øke og bli enda mer plagsom og helseskadelig med årene. Likevel har Politiets helikoptertjeneste og Politidirektoratet bedt om endringer i konsesjonen, slik at de kan fly mer enn det de har gjort til nå.

Høring utlyst av Luftfartstilsynet 2022

Luftfartstilsynet sendte søknaden fra Politidirektoratet om endring av konsesjonsvilkår ut på høring 02.08.2022 med høringsfrist 01.11.2022. Høringsbrevet spesifiserer ikke hvordan konsesjons­teksten vil bli seende ut dersom ønskene fra Politiets helikopter­tjeneste blir oppfylt, men de gjeldende konsesjons­vilkårene fra 2018 er vedlagt høringen.

https://luftfartstilsynet.no/horinger/2022/horing–soknad-om-endrede-konsesjonsvilkar-for-oslo-helikopterplass-taraldrud/

Søknad om endring har fått saksnummer 2022/5190 av Luftfartstilsynet i eInnsyn.no. Dokumenter og høringssvar fra postjournalen til Luftfartstilsynet kan følges der. Dokumenter fra saken vises også i listen nedenfor:

  Klager på støy

  Den siste oversikten over klager som Politet har offentliggjort er fra Miljøoppfølgingsplanen versjon 100, datert 31.01.2022 (side 22). Den inneholder bare klager til og med 23.11.2021. Av de 58 klagene er 56 klager på helikopter. I konsesjonssøknaden 23.06.2022 oppgir Politidirektoratet at det bare er kommet inn tre klager på støy fra helikopter i 2022. De mener at i bare ett av tilfellene har det vært politihelikopter involvert.

  Det er ganske mange som har klaget på helikopterstøyen, men ikke alle er registrert hos Politiet. F.eks. har Bjorndal.no fått inn mer enn 50 klager på helikopterstøy, 20 av disse i 2022. Samtidig sier altså Politet i sin søknad at de bare har fått inn tre klager på helikopterstøy i 2022. En gjennomgang av svarene på støyklagene, viser at Politiet har gitt feilaktige opplysninger i flere av klagesvarene, når de f.eks. påstår at det ikke kan være politihelikopter som har forårsaket støyen det klages på.

  En fellesnevner for mange av klagene er at det oppleves som at Politiet ikke følger de inn- og utflyvnings­traséene som er beskrevet i konsekvens­utredningen. Spesielt er det befolkningen på Bjørndal som har opplevd helikopter­støy som plagsom og potensielt helseskadelig.

  Brev fra Politiets helikoptertjeneste

  Lederen for Helikoptertjenesten sendte 15.02.2022 en litt uformell henvendelse til Luftfartstilsynet. Der refererer hun til samtaler hun har hatt med Samferdsels­departementet angående et ønske om å øke antall flybevegelser i konsesjonen for Oslo helikopter­plass, Taraldrud. Egentlig har hun tre ønsker til endring av konsesjonen:

  • Økning av antall flybevegelser per år fra 2250 til 2700, en økning på 20%
  • Begrensninger i antall flybevegelser per uke fjernes, eller gjøres sesongavhengig
  • Ønske om samhandling med andre luftressurser og trening med disse på Taraldrud

  I henhold til den statlige reguleringsplanen har imidlertid verken Politiets helikoptertjeneste eller andre luftressurser lov å trene med helikopter på Taraldrud.

  Helikoptrene ved senteret vil være i operativ tjeneste, og skal ikke drive trening ved senteret.

  Vedtak av statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter, Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.08.2017
  https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-planvedtak-pnb/

  Statlig reguleringsplan ble godkjent 18.08.2017 av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i form av et planvedtak.

  Politidirektoratet sendte 23.06.2022 en formell søknad om endring av konsesjonen. Der nevnes ikke ønsket om samhandling og trening med helikopter på Taraldrud, men de to andre ønskene gjentas.

  I brev datert 24.08.2022 øker Politidirektoratet plutselig ønsket om antall flybevegelser til 3.000 fordi de oppdager at de allerede har hatt flere flybevegelser enn det de søkte om bare to måneder tidligere.

  Konsekvensutredning 2017

  Det var SINTEF Digital som utførte konsekvensutredningen for helikopterstøy ved Politiets nasjonale beredskapssenter. Rapporten, som ble ferdigstilt 13.02.2017, fulgte som vedlegg 10 til planforslaget.

  SINTEF baserte seg i konsekvensutredningen på delvis foreldet forskning på støyplager fra flystøy. Nyere forskning viser at plagegraden og helse­konsekvensene er adskillig mer alvorlige enn det konsekvens­utredningen gir uttrykk for.

  Under punktet 6.4 Prognose for fremtidig situasjon (side 24), skriver SINTEF som forutsetning for sin konsekvensutredning:

  Det legges til grunn at det ikke vil skje noen endring i beregningsgrunnlaget de første 10 – 20 årene etter at denne situasjonen er etablert. Dette betyr at støyen for en fremtidig prognosesituasjon vil være identisk med situasjonen like etter oppstart.

  Vedlegg 10: Konsekvensutredning for plassering av Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud. Tema: Helikopterstøy (side 24)
  https://taraldrud.info/download/vedlegg-10-helikopterstoy-politiets-nasjonale-beredskapssenter/

  Konsekvensutredningen beskriver de forskjellige inn- og utflyvningstraséene som er tenkt brukt, men Kommunaldepartementet bestemte at det som betegnes som Nord A, over Grønliåsen, er en trasé som skal benyttes minst mulig.

  Helikoptertraséer i Konsekvensutredning for helikopterstøy (vedlegg 10)

  Figur 6-2: Helikoptertraséer
  Inn- og utflygingstraséer til landingsplass på Taraldrud med lateral spredning.

  Figur 6-2 i Vedlegg 10: Helikopterstøy (side 24)

  På side 25 i samme konsekvensutredning skriver SINTEF:

  Helikoptertjenesten benytter i dag helikoptre av type EC135. I fremtidig situasjon er det forutsatt at helikoptertypen vil bli byttet ut med en ny og noe større helikoptertype. En representativ modell mht. støy for aktuelle, nye helikoptertyper er lagt til grunn i beregningene. Støynivået for denne vil i noen situasjoner være noen få desibel høyere enn for EC135. Forskjellen er liten under landing og avgang. Lenger unna landingsplassen, når helikopteret flyr i noenlunde konstant hastighet, kan forskjellen være 2-3 dB. Det betyr i praksis at gul støysone vi ha større utbredelse for den nye helikoptertypen, sammenlignet med om samme aktivitet hadde skjedd dagens helikoptertype.

  Konsekvensutredning Helikopterstøy (side 23)

  Valg av politihelikopter var ikke offisielt avgjort da SINTEF skrev sin konsekvensutredning, men valget falt på AW169. Dette var det mest støyende av de helikoptertypene som var med i anbudskonkuransen. Bl.a. Teknisk Ukeblad har skrevet om dette valget.

  https://www.tu.no/artikler/politiet-kjopte-det-helikopteret-som-stoyer-desidert-mest/400152

  SINTEF har lagt til grunn at det er Lden-verdiene som vil være avgjørende ut utarbeidelse av gul og rød støysone. De har laget det de kaller en basisberegning på side 27 konsekvensutredningen:

  Basisberegninger for støy i Konsekvensutredning for helikopterstøy (vedlegg 10)

  Figur 7-2. Basisberegning for Taraldrud, Lden = 52, 62 dB.
  Figur 7-2. Basisberegning for Taraldrud, Lden = 52, 62 dB. Konsekvensutredning helikopterstøy

  Figur 7-2 i Vedlegg 10: Helikopterstøy (side 27)

  Miljødirektoratet har i sin veileder M-128 spesifisert at det i tillegg til Lden-verdier også bør benyttes maksimalverdier i konsekvensutredninger, når trafikkgrunnlaget er lite.

  For flyplasser hvor trafikken er så lav at ekvivalentnivåbaserte konturer blir urimelig små, eller hvor svært støyende aktiviteter forekommer regelmessig med en hyppighet som ikke gir særlig utslag i ekvivalentnivåbaserte konturer, må støykartleggingen suppleres med støykartlegging av maksimumsbaserte måleenheter for periodene dag, kveld og natt. Dette vil særlig gjelde helikopterlandingsplasser og flyplasser med militær jagerflytrafikk, men kan også gjelde en del regionale lufthavner der få flybevegelser gir et lavt ekvivalentnivå. Praktisering av maksimalstøygrenser for flytrafikk er nærmere omtalt i kapittel 7.3.

  M-128: Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

  Miljødirektoratet mener det i reguleringsvedtak og konsesjoner for helikopterplasser bør stilles krav til maksimalstøy i nattperioden selv om det er mindre enn 10 hendelser.

  Når det gjelder forutsetningene for beregningene skriver SINTEF at beregningene er basert på at anbefalte traséer følges.

  Forutsetninger Konsekvensutredning for helikopterstøy (vedlegg 10)

  Beregningene er videre basert på anbefalte traséer ved inn- og utflyging. I spesielle tilfeller kan disse traséene fravikes, f. eks. ved hasteoppdrag. Det vil selvsagt påvirke støykonturene, først og fremst knyttet til maksimalnivå. Det antas at det vil inntreffe såpass sjelden, at det ikke vil påvirke resultatene for Gul og Rød sone.
  Det er også usikkerhet knyttet til beregning av Lden-konturer for 40 dB (figur 7-6) når helikopter flyr østover (Nord-B i figur 6-2), og avstanden til Taraldrud er stor. Traséen og dermed støynivået vil i stor grad påvirkes av destinasjon.
  Utendørs lydutbredelse påvirkes også av meteorologiske forhold. Det gjelder både temperatur og vind. Gul og rød sone er årsmiddelverdier, og vil derfor ikke påvirkes av dag-til-dag variasjoner i været. Meteorologiske forhold vil først og fremst ha betydning for variasjon i støykonturer for L5AS.

  Konsekvensutredning Helikopterstøy (side 37)

  Norsk forening mot støy har påvist at helikoptertrafikken ved Taraldrud ikke følger de traséene som er beskrevet i konsekvens­utredningen. I stedet for å følge det som betegnes som trasé Nord B, benyttes det f.eks. en trasé som går direkte nord, mye nærmere Bjørndal enn forutsetningene i konsekvens­utredningen. Se eget kapittel som beskriver innvendingene fra Norsk forening mot støy.

  Bestemmelser i statlig reguleringsplan 2017

  Reguleringsplanen for Politiets nasjonale beredskapssenter, Taraldrud, ble vedtatt av Kommunal- og moderniserings­departementet 18.08.2017.

  En av bestmmelsene i reguleringsbestemmelsene er at miljøoppfølgingsplanen, datert 19.07.2017 og senere revisjoner, skal legges til grunn også for driftsfasen

  3. Fellesbestemmelser for hele planområdet
  3.1 Miljøoppfølging
  Miljøoppfølgingsplanen (vedlegg nr. 15,19.07.2017), skal legges til grunn for detaljprosjektering, byggeprosess og driftsfasen.

  Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskaps- senter, Taraldrud (side 1)
  https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-reguleringsbestemmelser-pnb/

  Videre har reguleringsbestemmelsene eget kapittel om støy:

  3.5 Støy
  Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442/2016 – tabell 3, samt tilhørende veileder M128, skal gjøres gjeldende for støyende aktiviteter ved anlegget og for dimensjonering av støyreduserende tiltak. Boliger eller annen støyfølsom bebyggelse skal ikke utsettes for støy over grenseverdiene i tabell 3.

  Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskaps- senter, Taraldrud (side 1)
  https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-reguleringsbestemmelser-pnb/

  Grenseverdiene for flystøy i retningslinjen var, når vedtaket ble gjort, satt til Lden 52 dB og L5AS 80 dB som grenseverdi utenfor soverom om natten (kl. 23:00 – 07:00).

  Gul støysone
  Utendørs støynivå
  Gul støysone
  Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23:00 – 07:00
  Rød støysone
  Utendørs støynivå
  Rød støysone
  Utendørs støynivå i nattperioden kl. 23:00 – 07:00
  LuftfartLden > 52 dBL5AS > 80 dBLden > 62 dBL5AS > 90 dB
  T-1442/2016

  Veilederen spesifiserer at helikopterlandingsplasser med lite trafikk også bør inkludere både ekvivalentnivåer og maksimums­baserte måleenheter for periodene dag, kveld og natt. Veilederen mener at det også bør vurderes å stille krav til maksimalstøy i nattperioden, selv om det er mindre enn 10 hendelser. Konsekvensutredningen inneholder beregninger (LAeqT) med det de betegner som høy trafikk for Ldag (9 flybevegelser), Lkveld (4,5 flybevegelser) og Lnatt (4,5 flybevegelser). Konsekvens­utredningen har en vurdering av L5AS for hel dag og for nattperiode. Utredningen inneholder imidlertid ikke noen vurdering med makisimums­baserte måleenheter Lmaks, i samsvar veilederen M-128/2014. Dermed fanger ikke konsekvens­utredningen fullt ut støybelastninger som kan medføre oppvåkning i sin vurdering.

  Når det gjelder inn- og utflyvingstraséer, så henviser Kommunal- og moderniseringsdepartementet til at de skal spesifiseres i konsesjonen. Det legges imidlertid et krav om at traséene skal benyttes slik at det gir minst mulig ulempe for omgivelsene.

  Helikoptre skal følge de inn- og utflygingstraseene som følger av konsesjon etter Luftfartsloven. Traseene skal benyttes slik at de gir minst mulig ulempe for omgivelsene.

  Statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskaps- senter, Taraldrud (side 2)
  https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-reguleringsbestemmelser-pnb/

  Planvedtaket 18.08.2017

  Reguleringsplanen ble godkjent i form av et planvedtak fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, datert 18.08.2017.

  Her blir det igjen presisert at miljøoppfølgingsplanen skal legges til grunn og at det skal gjøres ny evaluering av støybelastningene for omgivelsene etter ett års drift.

  Miljøoppfølgingsplan

  Miljøoppfølgingsplan
  Mange høringsinstanser har pekt på behovet for at miljøvirkningene av senteret blir fulgt opp over tid, både i anleggsfasen og i driftsfasen. Dette er ikke minst viktig når det gjelder støy. For eksempel vil driften ved senteret ha stor betydning for hvordan støy fra skyte- og treningsaktiviteter vil bli oppfattet.

  Det er derfor utarbeidet en egen miljøoppfølgingsplan for å ivareta disse forholdene. Gjennom en ny reguleringsbestemmelse er det gitt sikkerhet for at miljøoppfølgingsplanen blir lagt til grunn for videre arbeid. Miljøoppfølgingsplanen kan endres eller suppleres ved behov.

  Som en del av miljøoppfølgingsarbeidet skal det også utarbeides en egen støyoppfølgings- plan, som skal gjelde både for anleggs- og driftsfase. Planen skal blant annet ha rutiner for varsling av støyende aktiviteter og for registrering av klager. Det er også lagt opp til jevnlig evaluering av støybelastningen for omgivelsene og revisjon av støyberegningene. Dette skal gjøres først etter ett års drift, deretter i forbindelse med hver kommuneplanrullering.

  Miljøoppfølgingsprogram og støyoppfølgingsplan vil være viktige dokumenter for å sikre at driften ved senteret skjer i samsvar med vedtatt reguleringsplan. Dersom det skal gjøres endringer i miljøoppfølgingsprogrammet, må dette gjøres i dialog med de berørte kommunene. Det samme gjelder for utarbeidelse og oppfølging av støyoppfølgingsplanen. Som vertskommune vil nye Nordre Follo kommune få en særlig viktig rolle i dialogen med politiet om oppfølging av disse dokumentene.

  Vedtak av statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud (side 6)
  https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-planvedtak-pnb/

  Planvedtaket omtaler helikopterstøy i eget kapittel der det presiseres at det ikke skal drives trening med helikopter ved senteret. Flyvninger skal gjennomføres slik at det medfører minst mulig ulempe for omgivelsene og støyen skal ikke overskride grenseverdiene i de nasjonale støyretningslinjene.

  Helikopterstøy

  Helikopterstøy
  Helikoptrene ved senteret vil være i operativ tjeneste, og skal ikke drive trening ved senteret. Forventet omfang av flybevegelser vil være ca. 6 pr døgn (3 avganger og 3 landinger). Det er lagt vekt på å finne traséer for inn- og utflygning som i minst mulig grad gir ulemper for omgivelsene. Endelige traséer fastsettes i konsesjon etter luftfartsloven. Ingen av de foreslåtte traséene medfører overskridelser av anbefalte grenseverdier i de nasjonale støyretningslinjene (T-1442/16).

  Basert på erfaringer fra dagens bruk av politiets to helikoptre på Gardermoen, vil 53 % av flybevegelsene skje på dagtid (kl. 07-19), 24 % på kveld (kl. 19-23) og 23 % om natten (kl. 23-07). Dette innebærer at det i løpet av en skoledag i snitt vil være mindre enn 2 flybevegelser ved senteret. Om natten vil det i gjennomsnitt være i underkant av 1,5 flygninger pr. døgn. Hver enkelt flybevegelse vil bare være hørbar noen få minutter.

  Flere høringsinstanser har bedt om dokumentasjon på hvor mye de nye helikoptrene støyer, for å få en riktig angivelse av støyutbredelsen. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser i sin oversendelse av saken at de nye politihelikoptrene som nå er valgt, støyer mindre enn det som er forutsatt i støyberegningene.

  Selv om støy fra helikoptre er innenfor grenseverdiene, og antallet flybevegelser pr. døgn er begrenset, vil helikopterstøyen være hørbar i stor avstand fra senteret. Inn- og utflygningstraséer for helikoptre vil i hovedsak bli regulert gjennom egen konsesjon etter luftfartsloven. Kommunal- og modemiseringsdepartementet har likevel tatt inn en ny reguleringsbestemmelse som forutsetter at flyvninger skal gjennomføres slik at de medfører minst mulig ulempe for omgivelsene. Bestemmelsen vil være førende når det som del av støyoppfølgingsplanen skal utarbeides retningslinjer for bruk av de konsesjonsgitte flytraséene. Traséen over Grønliåsen skal ikke benyttes mer enn nødvendig.

  Flere høringsinstanser har vært bekymret for støy fra helikoptervedlikehold, og for at det skal kunne drives vedlikehold på helikoptre som ikke er stasjonert på senteret. For å unngå usikkerhet rundt dette, og etter ønske fra Oppegård kommune, har departementet revidert reguleringsbestemmelsene slik at det kommer klart fram at de driftstekniske funksjonene ved senteret bare skal være for helikoptre som er fast stasjonert på senteret.

  Vedtak av statlig reguleringsplan for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud (side 7-8)
  https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-planvedtak-pnb/

  Støybevis

  Politihelikoptrene (AW169) har fått godkjent luftdyktighetsbevis, der et støybevis er et av kriteriene. I støybeviset fra 07.06.2019 oppgis det at helikopteret har en støy ved landing («Approach Noise Level») på 94,2 EPNdB og støynivå ved overflyvning («Overflight Noise Level») på 89,3 EPNdB og 88,9 EPNdB ved avgang («Take-Off Noise Level»).
  EPN står for «Effective Perceived Noise» og er en måte å forsøke å angi et kriterie basert på opplevd plagegrad.

  De gamle politihelikoptrene av typen EC135 hadde et støynivå på 85,7 EPNdB ved overflyvning. Forskjellen mellom de gamle og nye helikoptrene er altså 3,6 dB, litt mer enn det SINTEF ser ut til å ha lagt til grunn (2-3 dB) i sin konsekvensutredning.

  Ambulansehelikoptre av typen H 145-T2 og H 135-T3 har til sammenligning et støynivå ved overflyvning på 84,7 og 82,7 EPNdB. De har en margin på 10 og 11,1 dB til kravet for denne kategorien helikopter. Politihelikoptrene har bare en margin på 2,5 dB til kravet.

  Tradisjonelt lydnivå i dBA tar ikke i samme grad hensyn til lavfrekvent støy og hvor lenge støyen (overflyvingen) varer. Verdiene for EPNdB kan ikke direkte sammenlignes med dBA Lden og L5AS.

  Kritikk fra Norsk forening mot støy

  Norsk forening mot støy har laget et notat som legger fram det de mener er brudd på konsesjonen og peker på mange feil og mangler i konsekvensutredningen.

  Norsk forening mot støy har utarbeidet et «varmekart» («heat map») som er vedlagt notatet datert 12.07.2022.

  Analyse av reell bruk av helikoptertraséer
  Reelt trasévalg ved Oslo helikopterplass, Taraldrud Data for ett år fra juni 2021-mai 2022. © Sven Brun, Norsk forening mot støy

  4 Analyse av reell bruk av helikoptertraséer (side 11)
  Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik
  Notat datert 12.07.2022
  https://taraldrud.info/download/20170818-kmd-reguleringsbestemmelser-pnb/

  Varmekartet viser at Politiets helikoptertjeneste i liten grad bruker de traséene som er beskrevet i konsekvensutredningen (Nord A, Nord B, Sør A og Sør B markert med svart strek). De røde og mørkeblå områdene viser hvor politihelikoptrene faktisk flyr mest.

  Norsk forening mot støy mener dette er et alvorlig avvik fra regelverk og bestemmelser.

  A. Politiets helikoptertjeneste har ikke utarbeidet og dokumentert nye traséer i henhold til vedtakene i statlig reguleringsplan og konsesjon om helikopterplass.
  Det ser ikke ut til å være tatt hensyn til bestemmelsen om at trasé over Grønliåsen skal benyttes minst mulig. Det ser heller ikke ut til at bestemmelsen om at flyvninger skal gjennomføres slik at de medfører minst mulig ulempe for omgivelsene blir etterlevet slik det har vært forventet.

  Avvik fra regelverk og bestemmelser (side 35)
  Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik
  Notat datert 12.07.2022
  https://taraldrud.info/download/20220712-helikoptertrafikk-ved-oslo-helikopterplass-taraldrud-trasevalg-og-avvik/

  Støyforeningen reagerer også sterkt på at miljøoppfølgingsplanen (og dermed statlig reguleringsplan) ikke er fulgt ved at det ikke er gjort ny vurdering av støy fra helikoptertrafikken etter ett års drift.

  C. Politiets helikoptertjeneste har ikke gjort nye støyberegninger, basert på den aktivitet som har foregått siste år. Det er oppført som krav i miljøoppfølgingsplanen.

  Avvik fra regelverk og bestemmelser (side 35)
  Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik
  Notat datert 12.07.2022
  https://taraldrud.info/download/20220712-helikoptertrafikk-ved-oslo-helikopterplass-taraldrud-trasevalg-og-avvik/

  Norsk forening mot støy bemerker videre

  Miljøoppfølgingsplanen versjon 100, datert 31.01.2022 skriver at det er viktig at støyoppfølgingsplan for driftsfasen med evaluering foreligger. Det er utført tredjepartskontroll av støy fra skytebaner, treningsgranater og eksplosiver, men det foreligger ingen slik oppfølging av støyen fra helikoptre.
  Erfaringene fra naboene er at det er helikoptre som skaper de største støyplagene. Det er også dokumentert i dette notatet at virksomheten til Politiets helikoptertjeneste avviker fra det som var forutsetningene i konsekvensutredningen. Likevel er det ikke utarbeidet nye støyberegninger, basert på den aktiviteten som har foregått med helikoptre etter ett års drift.

  Beredskapssenteret har med andre ord ikke utarbeidet nye støyberegninger og evaluering av støy¬belastningen for den virksomheten som naboene av senteret har rapportert har vært mest plagsom.

  Avvik fra regelverk og bestemmelser. Notat 12.07.2022 (side 35)
  Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik
  Notat datert 12.07.2022
  https://taraldrud.info/download/20220712-helikoptertrafikk-ved-oslo-helikopterplass-taraldrud-trasevalg-og-avvik/

  I notatet konkluderer Norsk forening mot støy:

  Det er vedtatt at det skal utarbeides nye støyberegningene etter ett års drift, basert på den aktiviteten som har foregått siste år. Det skal også gjøres en evaluering av støybelastningen i omgivelsene i forbindelse med dette.


  Vi mener det må utarbeides en helt ny konsekvensutredning for å kunne utføre den pålagte støyberegningen og evalueringen av støybelastning. Premissene for og i konsekvensutredningen, samt referanser til forskning på støyplager har vist seg å være feilaktige og ikke gi et korrekt utgangspunkt for en utredning.


  De avvik som er avdekket må rettes opp før det kan være aktuelt å vurdere å behandle endring av konsesjon. En eventuelt senere søknad om endring av konsesjon må basere seg på ny støyberegning og evaluering av støybelastning.

  Avvik fra regelverk og bestemmelser. (side 37)
  Helikoptertrafikk ved Oslo helikopterplass, Taraldrud – trasévalg og avvik
  Notat datert 12.07.2022
  https://taraldrud.info/download/20220712-helikoptertrafikk-ved-oslo-helikopterplass-taraldrud-trasevalg-og-avvik/

  Dessverre har Luftfartstilsynet valgt å sende ut søknad om endring av konsesjon på høring og har derfor ikke fulgt anmodningen fra Norsk forening mot støy.

  Norsk forening mot støy har valgt å følge opp saken i flere brev til forskjellige myndigheter.

  Høringsfristen 1. november 2022

  Luftfartstilsynet spesifiserer at høringen er åpen for alle, det vil si at alle privatpersoner som er plaget av helikopterstøy kan sende inn sine kommentarer til høringen.

  Da høringen ble utlyst, var det ikke avklart om endringer i konsesjonen måtte godkjennes av Samferdsels­departementet eller om Luftfarts­tilsynet kunne godkjenne endringer selv.

  Siste frist for å sende inn høringssvar til Luftfartstilsynet var opprinelig 1. november 2022, men den nye støyvurderingen fra SINTEF var ikke klar innen fristen. Høringsinnspill kan sendes til postmottak@caa.no. Merk helst høringsinnspill med ref.: 22/05190.

  https://luftfartstilsynet.no/horinger/2022/horing–soknad-om-endrede-konsesjonsvilkar-for-oslo-helikopterplass-taraldrud/