Planer for beredskapssenter på Taraldrud i 2013

09.04.2013 ferdigstilte Norconsult en rapport bestilt av Taraldrud Eiendom AS. Den la fram et forslag om å legge både nasjonalt beredskapssenter og ny politihøgskole til Taraldrud. I rapporten kan vi lese:

Taraldrud Eiendom AS har hatt tett kontakt med Ski kommune i denne saken, og rapporten inngår som grunnlag for et innspill til politisk ledelse i kommunen.

Rapporten viser at lokaliseringsalternativet Taraldrud tilfredsstiller viktige kriterier for lokalisering av nasjonalt beredskapssenter:

• Taraldrud har enkel og kort adkomst til hovedvegnettet
• Taraldrud har minimum 3 adkomstalternativer
• Helikopterplassen tilfredsstiller forskriftens krav for inn- og utflygningsflater
• Ikke vesentlige konsekvenser for nærliggende større boligområder
• Ikke vesentlige konsekvenser for naturmiljø og friluftsliv

Det kritiske punktet er at planområdet ligger innenfor virkeområdet for Markaloven, slik at det må forutsettes at spørsmålet om justering av markagrensen kan løses.

Områdets størrelse og fleksibilitet gir muligheter for en eventuell samlokalisering med ny politihøgskole.

09.04.2013 Nasjonalt beredskapssenter og politihøgskole – Lokaliseringsalternativ: Taraldrud, Ski kommune

2013-04-09 Norconsult Lokaliseringsanalyse beredskapssenter
28.11.2013 ble det holdt et informasjonsmøte for kommunestyret i Ski der representanter for grunneiere av Taraldrud presenterte muligheter for beredskapssenter med helikopterbase og politihøgskole på Taraldrud.

Kommunestyret i Ski fattet følgende vedtak i møte 11.12.2013:

Kommunestyret i Ski ber ordfører ta initiativ overfor regjeringen om Taraldrud som mulig lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter og som lokalisering for ny nasjonal politihøyskole.

Brev datert 04.12.2013

Ski kommune sendte deretter et brev datert 16.12.2013 der de ba Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen vurdere Ski som lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter og ny politihøgskole.

Planene fra 2013 hadde to alternativer for plassering av politihøgskole (grønn farge), nasjonalt beredskapssenter (blå farge) og helikopterlandingssone (orange farge). Det totale området som tilbys i forslaget består av eiendommene 105/1 og 105/8 og er markert med en brun strek. Det utgjør til sammen 325.400 m2.

Alternativ 1
Alternativ 1
Alternativ 1: politihøgskole mot nord (grønn), beredskapssenter sør (blå) og helikopterlandingssone (orange)
Alternativ 2
Alternativ 2
Alternativ 2: beredskapssenter mot nord (blå) med helikopterlandingssone (orange) og politihøgskole sør (grønn)

Oppegård kommune så med uro på disse planene og sendte et brev til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen datert 04.12.2013 der de uttrykte sine bekymringer og ba om et møte.

Nærheten til viktige natur- og rekreasjonsområder og store boligfelter i Oppegård gjør Taraldrud til et uegnet område for en helikopterbase, dersom dette blir en del av beredskapssenteret. Oppegård har allerede erfaringer med en tidligere helikopterlandingsplass nær boligsonen lenger sør i kommunen. Erfaringene viser at denne kombinasjonen er svært lite vellykket og vil utløse mange klager på støy fra beboere i nærområdet.

Brev fra Oppegård kommune 04.12.2013