Kommunale støygrenser og beredskapssenteret

Statlig plan for beredskapssenter på Taraldrud

I planvedtaket for politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.08.2017:

Ski kommune og Oppegård kommune har bedt om at kommunenes egne støykrav, basert på tidligere nasjonale retningslinjer, må legges til grunn for planen. De nasjonale støyretnings- linjene ble endret av Klima- og miljødepartementet i desember 2016, og medførte en lemping av grensene for skytestøy. Oslo kommune har ikke tilsvarende særskilte støykrav som Oppegård og Ski. Mange av de private høringsuttalelsene støtter kravet fra Oppegård kommune og Ski kommune.
Vedtak av statlig reguleringsplan 18.08.2017 (side 4, avsnitt 4)

 • Hva er egentlig forskjellen i de tre kommunenes støykrav?
 • Hva vil forskjellene kunne bety i praksis?
 • Er påstanden i Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) planvedtak 18.08.2017 korrekt?

For å se på forskjellene bør vi først se på regelverk, støygrenser og hvilke endringer som ble gjort i de nasjonale støyretningslinjene i 2016.

Støygrenser – retningslinjer og regelverk

«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442)«, utgitt av Klima- og miljødepartementet, definerer anbefalte utendørs støygrenser. Retningslinjen anbefaler at støyanalyser beregner to støysoner rundt viktige støykilder, en rød og en gul sone. I den røde sonen er hovedregelen at bebyggelse med støyfølsom bruksformål skal unngås, mens den gule sonen er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan oppføres dersom det kan dokumenteres at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

Retningslinjen med Miljødirektoratets «Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (M-128)» gir anbefalinger, metoder og faglig utdyping av prinsipper for å forebygge støyproblemer.

Dette er bare retningslinjer og anbefalinger, de er ikke i seg selv juridisk bindende.

Retningslinjene gjøres juridisk bindende i form av reguleringsplaner og kommuneplaner. Ski, Oppegård og Oslo kommune har alle sine kommuneplaner der støy er ett av temaene.

Andre regelverk og retningslinjer

Forurensningsforskriften, EU-regelverk og andre lover og forskrifter

Norges retningslinjer er utarbeidet i tråd med EU-regelverket (direktiv 2002/49/EC: Environmental Noise Directive). Direktivene fra EU er, som et EØS-land,  juridisk bindende også for Norge.

World Health Organization (WHO) har egne anbefalinger og utredninger om støy.

I tillegg har vi i Norge Forurensningsforskriften, Folkehelseloven, bestemmelser for luftfart, Oslos støyforskrift og mange andre andre lover og forskrifter som er juridisk bindende.

Se sidene til Norsk forening mot støy for mer informasjon om regelverk: http://www.stoyforeningen.no/Fakta/Lover-og-forskrifter.

Endringer i retningslinjene fra 2005 og 2012 til 2016

De nasjonale støyretnings- linjene ble endret av Klima- og miljødepartementet i desember 2016, og medførte en lemping av grensene for skytestøy.

Fra og med T-1442/2005 opphevet Miljøverndepartementet de gamle retningslinjene for begrensninger av støy fra skytebaner som ble gitt i rundskriv T-2/93 Skytebanestøy (25.01.1993). Regelverket ble da forenklet, men samtidig ble nok noe av presiseringene borte i regelverket.

Endringen fra T-1442/2012 til T-1442/2016 besto for det første at målemetoden for maksimalstøy ble endret fra LAImax til LAFmax. Denne endringen utgjør i seg selv ca 5,5 dB.
I tillegg ble verdien endret fra 60 til 65 dB. Endringen fra LAImax 60 dB (T-1442/2012) til LAFmax 65 dB for gul sone medførte altså at støykravene ble senket med ca 10 dB da det nye regelverket trådte i kraft i 2016.

kapittel 6).
Støykilde
Gul sone Rød sone
  Utendørs støynivå Utendørs støynivå, lørdager og søn-dager/helligdager Utendørs støy-nivå i nattperiod-en kl. 23 – 07 Utendørs støynivå Utendørs støynivå , lørdager og søn-dager/helligdager Utendørs støy-nivå i nattperiod-en kl. 23 – 07
Skytebaner (T-1442/2012) Lden 30 dB
LAImax 60 dB (LAFmax 55 dB)
  Aktivitet bør ikke
foregå
Lden 35 dB
LAImax 70 dB (LAFmax 65 dB)
  Aktivitet bør ikke
foregå
Skytebaner (T-1442/2016) Lden 35 dB
LAFmax 65 dB (LAImax 70 dB)
  Aktivitet bør ikke
foregå
Lden 45 dB
LAFmax 75 dB (LAImax 60 dB)
  Aktivitet bør ikke
foregå

En økning på 10 dB betyr en tidobling av lydtrykknivået, derfor var det mange høringsinstanser som var skeptiske til en så stor endring før de nye retningslinjene ble vedtatt av Klima- og miljødepartementet 20.12.2016. Øret vårt oppfatter en økning på 10 dB som omtrent en dobling av støynivået. Fordi plagegraden raskt øker ved høyere støy er det derfor adskillig flere som føler seg sterk plaget ved en slik økning.

T-1442/2016 støygrenser for gul og rød sone (alle støykilder)

Tabell 1: Kriterier for gul og rød sone (nyeste retningslinjer T-1442 fra 2016)
kapittel 6).
Støykilde
Støysone
Gul sone Rød sone
Utendørs
støynivå
Utendørs støynivå,
lørdager og søn-
dager/helligdager
Utendørs støy-
nivå i nattperiod-
en kl. 23 – 07
Utendørs
støynivå
Utendørs støynivå ,
lørdager og søndager/
helligdager
Utendørs støynivå
i nattperioden
kl. 23 – 07
Vei Lden 55 dB   L5AF 70 dB Lden 65 dB   L5AF 85 dB
Bane Lden 58 dB   L5AF 75 dB Lden 68 dB   L5AF 90 dB
Flyplass Lden 52 dB   L5AS 80 dB Lden 62 dB   L5AS 90 dB
Industri med
helkontinuerlig
drift
Uten impulslyd:
Lden 55 dB
Med impulslyd:
Lden 50 dB
  Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB
Uten impulslyd:
Lden 65 dB
Med impulslyd:
Lden 60 dB
  Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB
Øvrig industri Uten impulslyd:
Lden 55 dB og
Levening 50 dB
Med impulslyd:
Lden 50 dB og
Levening 45 dB
Uten impulslyd:
lørdag: Lden 50 dB
søndag: Lden 45 dB
Med impulslyd:
lørdag: Lden 45 dB
søndag: Lden 40 dB
Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB
Uten impulslyd:
Lden 65 dB og
Levening 60 dB
Med impulslyd:
Lden 60 dB og
Levening 55 dB
Uten impulslyd:
lørdag: Lden 60 dB
søndag: Lden 55 dB
Med impulslyd:
lørdag: Lden 55 dB
søndag: Lden 50 dB
Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB
Havner og
terminaler
Uten impulslyd:
Lden 55 dB
Med impulslyd:
Lden 50 dB
  Lnight 45 dB
LAFmax 60 dB
Uten impulslyd:
Lden 65 dB
Med impulslyd:
Lden 60 dB
  Lnight 55 dB
LAFmax 80 dB
Motorsport Lden 45 dB
L5AF 60 dB
  Aktivitet bør ikke
foregå
Lden 55 dB
L5AF 70 dB
  Aktivitet bør ikke
foregå
Skytebaner Lden 35 dB
LAFmax 65 dB
  Aktivitet bør ikke
foregå
Lden 45 dB
LAFmax 75 dB
  Aktivitet bør ikke
foregå
Vindturbiner Lden 45 dB   Lden 55 dB  

Ski kommune

Støykrav i kommuneplanen for Ski

I innledningen til kommuneplanen til Ski kan vi lese:

Kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Ski som lokalsamfunn og organisasjon. Det er dette som kalles kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i samfunnsdelen skal det utarbeides et arealplankart med bestemmelser og retningslinjer – arealdelen – som viser hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsetter rammer og betingelser for nye arealtiltak. Arealplankartet med bestemmelser er juridisk bindende.
Ski kommuneplan 2011-2022, side 4

Her leser vi at det er arealplankartet med bestemmelser som gjør støykrav juridisk bindende.

I kommuneplanbestemmelsene leser vi på side 71 i tabell 7.3 at de samme støygrenser for skytebaner som vi finner i de eldre retningslinjene T-1442/2012 er gjort juridisk bindende.

Kommuneplanbestemmelser – § 7 Støy (pbl. § 11-9 pkt. 6)

§7. Støy (pbl. §11-9 pkt. 6)

7.1 Krav til støyutreding

Ved alle reguleringsforslag skal det foreligge støyutredning i samsvar med retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

7.2. Støyfølsom bebyggelse

Som støyfølsom bebyggelse regnes boliger, fritidsboliger, barnehager, skoler, helseinstitusjoner og pleieinstitusjoner.

7.3. Støygrenser for ny bebyggelse og virksomhet

For etablering av ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal følgende grenseverdier til utendørs støy ikke overskrides, med mindre annet er bestemt for støysoner (jf. § 19) eller fastsatt i reguleringsplan, jf. tabell 7.3:

Tabell 7.3: Støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet

Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal
og utenfor rom med
støyfølsom bruk
Støynivå utenfor
soverom,
natt (kl. 23–7)
Maks. støynivå på uteoppholds-areal
og utenfor rom med støy-følsom bruk,
dag/kveld (kl. 7–23)
Vei 55 dB Lden 70 dB L5AF
Bane 58 dB Lden 75 dB L5AF
Flyplass 52 dB Lden 80 dB L5AS  
Industri uten impulslyd: 55 dB Lden
med impulslyd: 50 dB Lden
45 dB Lnight
60 dB L5AF
Motorsport 45 dB Lden aktivitet forbudt 60 dB L5AF
Skytebaner 30 dB Lden aktivitet forbudt 60 dB LAImax
Vindmøller 45 dB Lden

Det vises for øvrig til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

7.4. Støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet – 7.5. Plassering – 7.6.Kombinerte boligformål

7.4. Støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet

Ved bygg- og anleggsvirksomhet gjelder følgende støygrenser utenfor rom for støyfølsom bruk, med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan, jf. tabell 7.4:

Tabell 7.4: Støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet

Støyfølsom
bebyggelse
Støykrav på dagtid
(kl. 7–19)
Støykrav på kveld
(kl. 19–23)
Støykrav på søndag/
helligdag (kl. 7–23)
Støykrav på natt
(kl. 23–7)
Boliger 65 dB LpAeq12h 60 dB LpAeq4h 60 dB LpAeq16h 45 dB LpAeq8h
Fritidsboliger
Helse-/pleieinstitusjon
Barnehage  
Undervisning 60 dB LpAeqT (T = brukstid)

Det vises for øvrig til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

7.5. Plassering

Ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal i utgangspunktet plasseres slik at støybelastningen og behovet for avbøtende tiltak blir minst mulig.

7.6 Kombinerte boligformål

Der boliger blandes med andre bruksformål, skal disse være forenlige med boligformålet.
Treningsstudioer og diskotekvirksomhet skal ikke plasseres i samme bygning som boliger.

7.7. Støy ved friområder, friluftsområder og rekreasjonsområder

Ved tiltak som kan påvirke friområder, friluftsområder og rekreasjoner ved støy, skal det ved plan eller byggesaksbehandling foreligge støyutredninger, som sannsynlig-gjør at områdene ikke utsettes for støy som overstiger anbefalte støygrenser i tabell 3 i T-1442. Om påkrevd skal det gjøres rede for avbøtende tiltak, som sikrer at støynivå blir i samsvar med T-1442.

 

I likhet med støygrensene i kommuneplanen i Ski, så inneholder bestemmelsene støygrenser i tabellform.

*******************************

§7. Støy (pbl. §11-9 pkt. 6) – § 7.1 – § 7.7

§7. Støy (pbl. §11-9 pkt. 6)

7.1 Krav til støyutreding

Ved alle reguleringsforslag skal det foreligge støyutredning i samsvar med retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

7.2.Støyfølsom bebyggelse

Som støyfølsom bebyggelse regnes boliger, fritidsboliger, barnehager, skoler, helseinstitusjoner og pleieinstitusjoner.

7.3.Støygrenser for ny bebyggelse og virksomhet

For etablering av ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal følgende grenseverdier til utendørs støy ikke overskrides, med mindre annet er bestemt for støysoner (jf. § 19) eller fastsatt i reguleringsplan, jf. tabell 6.3:
Tabell 7.3: Støygrenser ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende
virksomhet
Støykilde Støynivå på
uteoppholds-areal og
utenfor rom med
støyfølsom bruk
Støynivå utenfor
soverom,
natt (kl. 23–7)
Maks. støynivå på
uteoppholds-areal og utenfor
rom med støy-følsom bruk,
dag/kveld (kl. 7–23)
Vei 55 dB Lden 70 dB L5AF –
Bane 58 dB Lden 75 dB L5AF –
Flyplass 52 dB Lden 80 dB L5AS
Industri Uten impulslyd: 55 dB
Lden
Med impulslyd: 50 dB
Lden
45 dB Lnight,
60 dB L5AF –
Motorsport 45 dB Lden aktivitet forbudt 60 dB L5AF
Skytebaner 30 dB Lden aktivitet forbudt 60 dB LAImax
Vindmøller 45 dB Lden – –
Det vises for øvrig til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

 

7.4. Støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet

Ved bygg- og anleggsvirksomhet gjelder følgende støygrenser utenfor rom for støyfølsom bruk, med
mindre annet er fastsatt i reguleringsplan, jf. tabell 6.4:
Tabell 7.4: Støygrenser for bygg- og anleggsvirksomhet
Støyfølsom
bebyggelse
Støykrav på
dagtid
(kl. 7–19)
Støykrav på
kveld
(kl. 19–23)
Støykrav på
søndag/ helligdag
(kl. 7–23)
Støykrav på
natt
(kl. 23–7)
Boliger
Fritidsbolig
er
Helse-
/pleie-
65 dB LpAeq12h 60 dB LpAeq4h 60 dB LpAeq16h 45 dB LpAeq8h
Ski kommuneplan 2011 – 2022
Vedtatt 22.06.11
72
institusjon
Barnehage
Undervisni
ng
60 dB LpAeqT (T = brukstid)
Det vises for øvrig til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

7.5.Plassering

Ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal i utgangspunktet plasseres slik at
støybelastningen og behovet for avbøtende tiltak blir minst mulig.

7.6.Kombinerte boligformål

Der boliger blandes med andre bruksformål, skal disse være forenlige med boligformålet.
Treningsstudioer og diskotekvirksomhet skal ikke plasseres i samme bygning som boliger.

7.7.Støy ved friområder, friluftsområder og rekreasjonsområder

Ved tiltak som kan påvirke friområder, friluftsområder og rekreasjoner ved støy, skal det ved plan eller
byggesaksbehandling foreligge støyutredninger, som sannsynlig-gjør at områdene ikke utsettes for
støy som overstiger anbefalte støygrenser i tabell 3 i T-1442. Om påkrevd skal det gjøres rede for
avbøtende tiltak, som sikrer at støynivå blir i samsvar med T-1442.
Dette er kilden

Høringsuttalelse fra Ski kommune

Ski kommune har i sin høringsuttalelse til den statlige reguleringsplanen uttalt (våre uthevelser i fet-kursiv skrift)

Støy (forslag til vedtak):
Gjeldende maksimalgrenser for støy slik det står omtalt i kommuneplanene til Oppegård og Ski kommuner må legges til grunn.

Støy (vedtak):
Prosjektet vil medføre bekymringsverdig høye støynivåer som ligger over maksimalgrensene for støy i kommuneplanene til Ski og Oppegård kommuner. Ski har som mål å være landets beste oppvekstkommune, og det er derfor særlig bekymringsfullt at omkringliggende skoler og barnehager er foreslått eksponert for støynivåer utover kommunenes definerte støygrenser.

Vi ber om at det utvikles nye støysonekart for alle støykilder i henhold til kommuneplanens støygrenser, som viser hvordan støyen påvirker Siggerud, Langhus og de omkringliggende boligområdene med skoler og barnehager over kommunegrensen til Oppegård.

Ski kommune mener at ingen boliger, skoler eller barnehager skal utsettes for støynivåer over støygrensene i kommuneplanene for Oppegård og Ski. Vi ber derfor om at planen bearbeides slik at støynivået havner innenfor disse støygrensene.

Det er også bekymringsfullt at deler av støyproblematikken kommer fra skyte- og sprengningsstøy. Vi ber derfor at det blir redegjort for hvordan langvarige eksponering for skyte- og sprengningsstøy påvirker mennesker, spesielt barn og unge. Vi ber også om at denne redegjøringen beskriver samfunnsøkonomiske kostnader og konsekvenser av at mange mennesker blir plaget av støy i lang tid.

Ski kommune vil at skyteanleggene som er planlagt utendørs blir lagt innendørs, enten i anleggstunnelen til Follobanen eller innebygget på stedet eller gjennom andre løsninger hvor man heller simulerer utendørslignende forhold. Vi ber politifaglige myndigheter ta en ny vurdering om en slik innendørsløsning vil kunne tilfredsstille kravene.

Det må ikke tillates strid i bebygde områder(SIBO), sprengningsøvelser og bruk av flashbangs/øvelsesgranater på Taraldrud før det er utarbeidet beregnings- og støyskjermingsmetoder som Oppegård, Ski og Oslo kommune kan akseptere.

Støyberegningene på helikopterstøy er basert på dagens helikoptertyper. Vi ber om dokumentasjon på hvordan støybildet vil endre seg som en konsekvens av den nye helikoptertypen som skal innføres.

For øvrig viser vi til de omfattende og detaljerte vurderingene av støynivåene som Oppegård kommune har utarbeidet.
Ski kommune, 21.06.2017, Samlet saksframstilling

Ski kommune har altså presisert at de ønsker at støygrensene definert i T-1442/2012 og i kommuneplanen må gjøres gjeldende også i forbindelse med den statlige reguleringsplanen. Den statlige reguleringsplanen har ikke imøtekommet dette ønsket 100%, men Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gjort et tillegg i reguleringsbestemmelsene i forhold til forslaget fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har derfor besluttet å ta inn en særskilt reguleringsbestemmelse som sikrer at støynivået fra skytebanene ikke skal overstige de støynivåene som fremkommer av de sist reviderte støyberegningene. I praksis innebærer dette at det for skytebanene vil gjelde betydelig strengere støykrav enn det som anbefales i de nasjonale retningslinjene, og som også vil ivareta de lokale grensene i Oppegård kommune.
Vedtak av statlig reguleringsplan, 18.08.2017, side 4

Oppegård kommune

Støykrav i kommuneplanen for Oppegård

Kommuneplanen for Oppegård består av en rekke dokumenter [arkivert i Wayback Machine 15.10.2015].

I verdiene og visjonen i selve hoveddokumentet for Kommuneplan 2011 – 2022 kan vi lese

Natur og miljø
Oppegård skal bevares som en grønn kommune med lett tilgang til skog og strand. Kommunen skal forvaltes slik at vi tar vår del av ansvaret for de globale miljøutfordringene. Støy og andre uønskede miljøtrusler skal minimeres.
Oppegård kommuneplan 2011-2022, side 2

Under punkt 7. Plankart og planbestemmelser leser vi

Bestemmelser og kart er juridisk bindende. Retningslinjer er ikke selvstendig hjemmelsgrunnlag for vedtak, men retningsgivende ved kommunens saksbehandling.
Oppegård kommuneplan 2011-2022, side 56

Bestemmelsene om støygrenser er beskrevet i § 12. I tabell 7.8 er det listet opp de samme støygrenser som i T-1442/2012. Støygrensene i T-1442/2012 med de strengere kravene til skytestøy er med andre ord gjort juridisk bindende i kommuneplanen for Oppegård.

7. Plankart og planbestemmelser

§ 12 Støy (pbl. § 11-9 pkt. 6)
 1. Krav til støyutredning
  Ved alle reguleringsforslag skal det foreligge støyutredning i samsvar med retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).
 2. Støyfølsom bebyggelse
  Som støyfølsom bebyggelse regnes boliger, fritidsboliger, barnehager, skoler, helseinstitusjoner og pleieinstitusjoner.
 3. Støygrenser for ny bebyggelse og virksomhet
  For etablering av ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal følgende grenseverdier til utendørs støy ikke overskrides, med mindre annet er bestemt for støysoner (jf. § 19) eller fastsatt i reguleringsplan, jf. tabell 6.3.

  Tabell 7.3:

  Støykilde Støynivå på uteoppholdsareal
  og utenfor rom med
  støyfølsom bruk
  Støynivå utenfor
  soverom,
  natt (kl. 23–7)
  Maks. støynivå på uteoppholds-areal
  og utenfor rom med støy-følsom bruk,
  dag/kveld (kl. 7–23)
  Vei 55 dB Lden 70 dB L5AF
  Bane 58 dB Lden 75 dB L5AF
  Flyplass 52 dB Lden 80 dB L5AS  
  Industri uten impulslyd: 55 dB Lden
  med impulslyd: 50 dB Lden
  45 dB Lnight
  60 dB L5AF
  Motorsport 45 dB Lden aktivitet forbudt 60 dB L5AF
  Skytebaner 30 dB Lden aktivitet forbudt 60 dB LAImax
  Vindmøller 45 dB Lden

  Det vises for øvrig til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

 4. Støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet
  Ved bygg- og anleggsvirksomhet gjelder følgende støygrenser utenfor rom for støyfølsom bruk, med mindre annet er fastsatt i reguleringsplan, jf. tabell 7.9:
  Tabell 7.9: Støygrenser for bygge- og anleggsvirksomhet

  Støyfølsom
  bebyggelse
  Støykrav på dagtid
  (kl. 7–19)
  Støykrav på kveld
  (kl. 19–23)
  Støykrav på søndag/
  helligdag (kl. 7–23)
  Støykrav på natt
  (kl. 23–7)
  Boliger 65 dB LpAeq12h 60 dB LpAeq4h 60 dB LpAeq16h 45 dB LpAeq8h
  Fritidsboliger
  Helse-/pleieinstitusjon
  Barnehage
  Undervisning 60 dB LpAeqT (T = brukstid)

  Det vises for øvrig til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

 5. Plassering
  Ny støyfølsom bebyggelse og ny støyende virksomhet skal i utgangspunktet plasseres slik at støybelastningen og behovet for avbøtende tiltak blir minst mulig.
 6. Kombinerte boligformål
  Der boliger blandes med andre bruksformål, skal disse være forenlige med boligformålet.
  Treningsstudioer og diskotekvirksomhet skal ikke plasseres i samme bygning som boliger.
 7. Støy ved friområder, friluftsområder og rekreasjonsområder
  Ved tiltak som kan påvirke friområder, friluftsområder og rekreasjoner ved støy, skal det ved plan eller byggesaksbehandling foreligge støyutredninger, som sannsynlig-gjør at områdene ikke utsettes for støy som overstiger anbefalte støygrenser i tabell 3 i T-1442. Om påkrevd skal det gjøres rede for avbøtende tiltak, som sikrer at støynivå blir i samsvar med T-1442.

I likhet med støygrensene i kommuneplanen i Ski, så inneholder bestemmelsene støygrenser i tabellform.

Det vises i bestemmelsene til T-1442 uten å oppgi versjon. Kommunen har sagt at det er T-1442/2012 som regnes som juridisk bindende også i Oppegård, fordi det er stort sett fra denne versjonen støygrensene er hentet fra. Verdier for vindmøller er imidlertid fra de enda eldre retningslinjene TA-2115/2005 og det er noen avvik i verdier for maksimalverdier i forhold til T-1442/2012. Slik sett er det strengt tatt verdiene i § 12 Støy som er de juridisk bindende, selv om disse stort sett samsvarer med T-1442/2012.

Høringsuttalelse fra Oppegård kommune

Oppegård kommune har gitt en svært omfattende høringsuttalelse til den statlige reguleringsplanen der det er lagt ved et eget notat fra Planakustikk AS v/Svein Klausen. Kommuneoverlegen har gitt sin egen grundige vurdering og kommentar til forslaget til reguleringsplan (våre uthevelser i fet-kursiv skrift):

Høringsuttalelse vedtatt av formannskapet 14.06.2017

Rådmannens anbefaling
Rådmannen anbefaler ikke at planforslaget for Politiets nasjonale beredskapssenter godkjennes. En
rekke forhold knyttet til støy fra anlegget må utredes og støyulemper reduseres. Rådmannen
anbefaler tiltak knyttet til støy, tilrettelegging for offentlig transport, sykkel og gange samt
avbøtende tiltak for barn og unge og friluftslivet.

Vedtak
 1. Planforslaget for Politiets nasjonale beredskapssenter som er lagt ut på høring, bør ikke godkjennes.
  1. Planforslaget ivaretar ikke gjeldende støygrenser i kommuneplanene til Oppegård og Ski.
  2. Planforslaget vil føre til at mange av Oppegårds innbyggere blir plaget av støy og at nærfriluftsområder blir sterkt forringet
  3. Det mangler vurderinger på hvordan mennesker kan bli plaget av skyte- og sprengningsstøy over lang tid.
  4. Støyberegninger viser at 2 skoler og 4 barnehager i Oppegård kommune vil ligge innenfor gul støysone, med kommunens støygrenser lagt til grunn.
  5. Det er stor usikkerhet rundt de framlagte støysonene i planforslaget. Sprengningstøy og bruk av flashbangs/øvelsesgranater mangler egnete støygrenser og beregningsmetoder og vil ikke dempes i nevneverdig grad av voller, konstruksjoner eller bygninger.
  6. Politiets nasjonale beredskapssenter er et rent bilbasert anlegg uten foreslåtte tiltak som kan knytte senteret til offentlig transport, eller tilrettelegge for gående og syklende.
  7. Oppegård kommune slutter seg til uttalelsen fra Østfold fylkeskommune om å flytte helikopterdelen av politiets nasjonale beredskapssenter til Rygge flystasjon, og kun etablere en enkel landingsplass for helikopter på Taraldrud. Forslaget må utredes grundigere.
 2. Oppegård kommune ber om at:
  1. Kommuneplanens støygrenser legges til grunn i planforslaget. Ingen boliger, skoler ellerbarnehager skal utsettes for støynivåer over støygrensene i kommuneplanene for Oppegårdog Ski.
  2. Støyen fra senteret må reduseres og begrenses vesentlig i tid, mengde og antall støykilder.
  3. Dersom støynivåene overstiger kommuneplanens støygrenser, må utendørs skyteanleggbygges inn.
  4. Det må ikke tillates strid i bebygde områder (SIBO), sprengningsøvelser og bruk avflashbangs/øvelsesgranater på Taraldrud før det er utarbeidet beregnings- og støyskjermingsmetoder som Oppegård, Ski og Oslo kommune kan akseptere.
  5. Det må utarbeides og legges fram:
   1. Nye støysonekart for alle støykilder i henhold til kommuneplanens støygrenser.
   2. Vurderinger rundt hvordan langvarige eksponering for skyte- og sprengningsstøy påvirker mennesker, spesielt barn og unge.
   3. Vurderinger som viser eventuelle samfunnsøkonomiske kostnader og konsekvenser av at mange mennesker blir plaget av støy i lang tid.
   4. En vurdering av maksimalt støynivå fra helikopter i friluftsområdene.
   5. Dokumentasjon på hvor mye de nye helikoptrene støyer, da dette er avgjørende for å få riktig angivelse av støyutbredelsen.
   6. Det må legges føringer i planbestemmelsene på bruk av inn- og utflygingstraseer utenom utrykninger
  6. Planforslaget må tilrettelegge for bruk av offentlig transport, gange og sykkel.
  7. Friluftsbro over adkomsten fra Taraldrudkrysset må være etablert før hovedanleggsarbeidet er satt i gang.
  8. Offentlig gang- og sykkelvei med lyssetting ved siden av Fløisbonnveien må opparbeides før hovedanleggsarbeidet settes i gang. Fløisbonnveien er den nærmeste veien fra beredskapssenteret til offentlig kommunikasjon.
  9. Parkeringsplassen for besøkende til senteret må kunne brukes som utfartsparkeringsplass på kvelder etter 17:00 og i helgene.
  10. For å ivareta sikkerheten og som et kompenserende tiltak for friluftslivets bør planområdet utvides til også å omfatte arealer sør for Taraldrudveien, hvor det i dag foreligger planer om annen aktivitet
 • Det mangler konkrete kompenserende tiltak for barn og unge og friluftslivet.

Det mangler konkrete kompenserende tiltak for barn og unge og friluftslivet.

 1. Forslagstiller må forplikte seg til et samarbeid om økonomisk bistand til realisering av lysløypeprosjektet til Oppegård kommune.
 2. Forslagstiller må forplikte seg til å opparbeide skitrasé med belysning ved siden av Fløisbonnveien.
 3. Forslagstiller må forplikte seg til å opparbeide flere kompenserende tiltak for barn i nærområdene. Tiltakene skal utformes i samarbeid med barn fra lokale skoler og barnehager.

Følgende tilleggstekst foreslås tatt inn i høringsuttalelsen:

Helikoptertrafikk er en av to primærkilder til støy ved politiets beredskapssenter. Aktiviteten innebærer inn- og utflyging i lav høyde over bebodde områder, og over sentrale friluftsområder på Grønliåsen og i Sørmarka.

Det er stor bekymring i lokalsamfunnet for støyproblematikken knyttet til det nye beredskapssenteret, herunder støy forårsaket av helikopter. Konsekvensutredningen har også avdekket at områdene vil bli svært belastet med støy.

Forslaget fra Østfold fylkeskommune trekker fram en rekke positive fordeler ved å lokalisere helikoptertjenesten til Rygge, og at dette alternativet vil kunne ivareta både økonomiske, operative, sikkerhetsmessig og samfunnsmessige hensyn. Dette forslaget vil redusere støybelastning fra  beredskapssenteret på Taraldrud betydelig. Oppegård kommune støtter forslaget.

Oslo kommune

 

Støykrav i kommuneplanen for Oslo

 

Høringsuttalelser fra Oslo kommune

 

Konsekvenser

 

Er påstanden fra prosjektet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet korrekt?