Alunskiferdeponi

Kort historikk

Daværende grunneier fikk i 1988 godkjent å bruke et område på 42 dekar til utfylling/deponering. I 1992 ble det deponert store masser med alunskifer i et område ved Taraldrud gård. Samlet fyllingsareal med alunskifer utgjør ca. 30-40 dekar som er fordelt i et lag på 1 – 1,5 meter. Skifermassene ble antagelig tatt ut i forbindelse med utbygginger i Oslo sentrum, nærmere bestemt VG-bygget og Regjeringskvartalet. Etter fylling ble arealet dekket med masser i en høyde på 1,5 – 3 meter. Alunskiferen er av den verste sorten og inneholder svovel og metaller. Skiferen forvitrer raskt og danner stadig nye flater. Det dannes svovelsyre som gir sur avrenning og utlaking av metaller (oppløsning av tungmetaller og andre metaller i vannet). Utgravde masser med alunskifer vil i mange tilfeller regnes som radioaktivt avfall, og avrenning fra alunskifer som radioaktiv forurensning.

Påvist forurensning

Forurensing fra deponiet ble påvist i 2006 og har siden blitt fulgt opp av forurensningsmyndighetene. Vannprøvene viste at deler av avrenningen var sterkt sur og med høye konsentrasjoner av miljøproblematiske metaller. Vegetasjonen i området døde og det ble påvist gifteffekter i bekken. I 2008 ble det gjennomført strakstiltak i form av avskjærende grøfter og fellingsdammer for å redusere forurensning fra deponiet.

Avrenning fra alunskiferdeponiet
Vegetasjonen ved alunskiferdeponiet på Taraldrud dør
(foto: BIOFORSK)

Snipetjern har avrenning til Grytetjern, og videre til Greverudbekken som munner ut i Gjersjøen. Snipetjernbekken gir forbindelsen mellom Snipetjern og Grytetjern, og denne bekken danner grensen for deponi-området og planområdet i vest. Gjersjøen er råvannskilde for Stangeåsen vannverk i Oppegård som forsyner 40 000 mennesker i Follo med drikkevann.

Alunskifer er en svartskifer som inneholder mye av grunnstoffet uran. Uran brytes ned til nye radioaktive stoffer, blant annet radium og radon. Radon er den nest viktigste årsaken til lungekreft i Norge. Dersom utgraving av eller håndtering av alunskifer medfører radioaktiv forurensning, krever det tillatelse til dette fra Statens strålevern.

Alunskifer inneholder sulfid. Når alunskifer utsettes for oksygen fra luft eller vann, dannes det svovelsyre. Dette gjør at avrenningen er svært sur. Ved lav pH vil uran og andre tungmetaller løses ut og følge avrenning fra alunskiferen. Dette kan føre til høye konsentrasjoner av tungmetaller og radioaktive stoffer i miljøet.

Det stilles også krav til håndtering av alunskifer fra andre myndigheter enn Statens strålevern. Disse kravene må oppfylles i tillegg til kravene fra Statens strålevern. Miljødirektoratet, fylkesmennene og kommunene kan alle være myndighet i saker som berører områder med alunskifer. Dagens Miljødirektorat har oppgaver som de tidligere Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Statens forurensningstilsyn (SFT) hadde.

I et møte 10.02.2015 ble ansvaret for oppfølgingen av forurensningen overført fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Miljødirektoratet. I samme møte ble det besluttet at Østplan AS skulle søke om tillatelse til gjennomføring av tiltak på vegne av Åsland Næringspark Eiendom AS.

Omtale av alunskiferdeponiet i media

Oppegård Avis og Østlandets Blad har hatt fokus på problemet og skrevet mange artikler i løpet av årene.

Bekken ved Taraldrud (Bilde: Øst Plan)
Bekken ved Taraldrud
(Bilde: Øst Plan)

Også Oppegård Vel har engasjert seg i saken over lang tid og har samlet dokumenter som omhandler Gjersjøvassdraget med tilløpsbekker:

https://oppegardvel.no/gjersjoens-nedborsfelt-2/gjersjovassdraget-med-tillopsbekker/

Statens vegvesen

25.06.2018 varslet Miljødirektoratet om at de tar sikte på å pålegge Statens vegvesen å gjennomføre undersøkelse av områder som ikke tidligere er kartlagt, kombinert med gjennomføring av opprydningstiltak. Miljødirektoratet mistenker at også andre deler av området, som ikke tidligere er blitt undersøkt, kan inneholde forurensning.

Åsland Næringspark Eiendom AS

Åsland Næringspark Eiendom AS overtok Fløisbonnveien 14A (gnr 105, bnr 4 i Ski kommune) av Bjørn Sigurd Halvorsen for 10 millioner kroner 01.02.2012. I og med at forurensing fra deponiet ble påvist i 2006, kjente både ny og gammel eier til problemet med alunskiferdeponiet før eiendommen byttet eier. Ervervet av eiendom skjedde også etter vedtaket i 2009 der det ble klart at området er beskyttet av Markaloven. Riktignok skal kjøpekontrakt ha blitt inngått tidligere [versjon 29.04.2018] og var på plass da planprogrammet ble behandlet i 2008, men hjemmelen ble ikke overtatt før i 2012.

Det har lenge vært arbeidet for å få anlagt en oppstillingsplass for trailere, mot at det ryddes opp i deponiet. I behandling av kommuneplanen i 1999, kommuneplanen i 2004 og i kommunedelplan i 2008 ble det gjort forsøk på å omregulere området til næringsformål og boliger. Det har også vært et forslag fra grunneiere om å opprette Åsland togstasjon i forbindelse med Follobanen til området. Alle disse planene har møtt stor motstand fra Oppegård kommune, Statens vegvesen, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Akershus fylkeskommune og lokalbefolkning. I disse sakene har Ski og Oppegård hatt sterkt motstridende syn på planene.

28.04.2009 vedtok Stortinget markaloven (Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner) og loven fikk gyldighet fra 01.09.2009. Områdene, som tidligere hadde vært forsøkt omregulert, ble nå vernet etter disse lovbestemmelsene. Miljøverndepartementet avviste de tidligere planene. Et forslag om å ta område ved Taraldrud ut av Marka ble foreslått av Ski kommune, men ble avvist av Klima- og miljødepartementet i kongelig resolusjon 04.09.2015.

Åsland Næringspark Eiendom AS ble stiftet 29.09.2015 og er et datterselskap av Åsland Næringspark AS. Åsland Næringspark AS er eid av Nhp Eiendom AS og Rune Sundvall med familie. Nhp Eiendom er igjen eid av Ursus Eiendom AS, Reitan Eiendom AS, Persson Norge AS, Hpark Invest AS med flere.

Det er Østplan AS som på vegne av Åsland Næringspark Eiendom AS har søkt om tillatelse til å gjennomføre tiltak i alunskiferdeponiet. Østplan AS eies av Nhp Eiendom AS og Terje Rønning med 50% andel hver.

Åsland Næringspark ble 27.06.2012 og 24.06.2014 pålagt å utarbeide en tiltaksplan for opprydning av alunskiferen på Taraldrud. Grunneieren søkte om utsatt leveringsfrist og tiltaksplan ble levert 15.05.2015. Statens strålevern vurderte at denne tiltaksplanenen har mangler i forhold til de kravene som grunneier tidligere ble pålagt.

Fylkesmannen slo fast i brev datert 27.06.2012 at Åsland Næringspark Eiendom AS som grunneier er ansvarlig for den forurensningsfare som eindommen representerer og at de er ansvarlig for å gjennomføre og bekoste tiltakene for å redusere faren for forurensning fra alunskiferdeponiet på eiendommen. Fylkesmannen påla Åsland Næringspark Eiendom en rådighetsbegrensning på eiendommen for å hindre graving eller lignende inngrep i alunskifermassene som kan føre til at forurensningssituasjonen forverres.

Statens strålevern mottok informasjon i to rapporter utarbeidet av NGI på vegne av Åsland Næringspark Eiendom i 2017. Den ene rapporten omhandler en geokjemisk kartlegging og volumestimat av alunskiferen på området. Den andre rapporten er en supplerende risikovurdering.
Under utarbeidelse av rapportene med ytterligere informasjon ble det påvist alunskifer også på Statens vegvesens eiendom.
Åsland Næringspark Eiendom har påtatt seg å være kontaktpunkt for begge grunneiere mot Strålevernet.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

I 2012 påla Fylkesmannen i Oslo og Akershus ÅNE å gjennomføre supplerende miljøtekniske grunnundersøkelser, tiltak for å begrense vanngjennomstrømningen, forsterke de avbøtende tiltak som allerede var gjennomført og overvåke spredningen av forurensning til nærliggende resipient. Revidert plan for gjennomføring av langsiktige opprydningstiltak ble utarbeidet av Multiconsult og forelå den 10. april 2014.

Myndigheten i saken ble overført fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Miljødirektoratet i 2015.

Miljødirektoratet – Omdisponering av deponerte alunskifermasser på Taraldrud i Ski (2015)

I 2015 tok Miljødirektoratet over myndigheten i saken, særlig på grunn av sakens kompleksitet. Fram til da var det Fylkesmannen i Oslo og Akershus som hadde myndigheten og som hadde gitt pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan.

Miljødirektoratet har hatt høring om omdisponering av deponerte alunskifermasser på Taraldrud med høringsfrist 15.08.2015.

Multiconsult søkte på vegne av Østplan AS og Åsland Næringspark Eiendom AS om tillatelse til å bygge en døgnhvileplass for trailere på Taraldrud ved E6 i Ski kommune.

Statens strålevern – Tiltaksplan for opprydding av alunskifer på Taraldrud (2018)

Rapporter utarbeidet av NGI på vegne av Åsland eiendom presenterer tre forskjellige løsninger for opprydding av alunskifer på Taraldrud:

 1. Omdisponering av alunskifer under grunnvannsstand i myr
 2. Omdisponering av alunskifer over grunnvannsstand
 3. Bortkjøring av massene til deponi

Statens strålevern hadde tiltaksplanen til høring med frist 1. mars 2018.

NGI har 26.05.2017 på vegne av grunneierne Åsland Næringspark Eiendom AS vurdert kostnadene for de tre alternativene å være 27 millioner for alternativ 1, 33 millioner for alternativ 2 og 68 millioner for alternativ 3. I 2014 ble det estimert at det ville koste 74,8 millioner for et alternativ lignende 3 (deponering av massene på Langøya).


https://www.nrpa.no/tillatelser/94133/multiconsult-paa-vegne-av-aasland-naeringspark-eiendom-soeker-om-gjennomfoering-av-tiltaksplan-for-opprydning-av-alunskifer-paa-taraldrud

Rett før høringsfristen til Statens strålevern var avsluttet, sendte Miljødirektoratet 27.02.2018 en anmodning til Ski kommune om å fullføre behandlingen av plan for regulering av Taraldrud til døgnhvileplass for tungtransport. Åsland Næringspark eiendom AS har forsøkt å koble opprydding av alunskiferdeponiet opp mot en slik reguleringsplan for døgnhvileplass. Dette er tidligere blitt avvist av Ski kommune. Miljødirektoratet mener imidlertid at framtidig arealbruk på området vil sette krav til hvordan oppryddingen skal foretas. Hvis planen for døgnhvileplass blir avvist, vil sannsynligvis Miljødirektoratet stille strengere krav til bevaring av naturområder og til tilbakestilling av områder til Marka.

Høringssvarene ble oversendt til Åsland Næringspark Eiendom AS 19.04.2018 og Statens strålevern ber om kommentarer innen 21.05.2018.

Vedtak i Ski kommune 21.03.2018

Kommunestyret gjorde 21.03.2018 følgende vedtak

 1. Utlekking av radioaktive stoffer fra alunskiferfyllingen på Taraldrud er en stor forurensningskilde som er svært alvorlig for Ski kommune. Det har gått over 11 år siden denne saken ble oversendt forurensningsmyndigheten, Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Supplerende undersøkelser som nå er sendt på høring viser at det er enda større volumer med forurenset material på Taraldrud enn det som var kjent tidligere.Grunneier av Åsland Næringspark Eiendom AS kjøpte eiendommen gnr/bnr 105/4, hvor alunskiferdeponiet ligger, var godt informert om at området var alvorlig forurenset, og at eiendommen ligger i marka. Siden 2012 har grunneier kommet med forslag til oppryddingstiltak, men disse er blitt kombinert med forslag om utvikling av eiendommen som næring og døgnhvileplasser for tungtransport. Ski kommune vil gi følgende uttalelse til søknaden som er sendt på høring i brev fra Statens strålevern 31.1.18:
  • Utlekking av radioaktive stoffer fra alunskiferfyllingen på Taraldrud er en stor forurensningskilde som er svært alvorlig for Ski kommune.
  • Det er svært viktig å få stanset forurensingen fra alunskiferdeponiet på en sikker og varig måte, så raskt som mulig.
  • I denne saken skal eiers plikt til å rydde opp snarest, og muligheter for utvikling av eiendommen holdes adskilt.
  • Deponiet ligger i marka. Løsningen som velges må ikke utfordre markagrensa.
  • Det må prioriteres løsninger for forurensingen som ikke forringer naturen i området.
  • Løsningen som velges må omfatte all farlig alunskifer i området, være sikker og endelig. Det har gått uforholdsmessig mye tid på å finne en løsning i denne saken. Det er viktig at man raskt får konkludert og får slutt på forurensningen.
 2. Plan- og byggesaksutvalget ber Rådmannen om å kontakte Miljødirektoratet for å avklare hvorfor og hvordan fremtidig arealbruk på området påvirker «hvor strenge opprydningskravene vil bli», og hvilke alternativer som gir ulike løsninger


Varsel om pålegg fra Miljødirektoratet 2018

21.06.2018 sendte Miljødirektoratet brev til Åsland Næringspark Eiendom AS. Tilsvarende brev ble sendt til Statens vegvesen 25.06.2018. I disse brevene varsler Miljødirektoratet om pålegg om tiltak som forventes å være gjennomført innen 01.09.2020.