24-20221219b-CAA-Vedlegg 1 – Brev fra POD 20221205

Konsesjonssøknad antall helikopterbevegelser
Det vises til Samferdselsdepartementets konsesjonsvedtak av 19. september 2018 for Oslo helikopterplass, Taraldrud og Politidirektoratet (POD) sitt brev av 23.06.22 "Endring i konsesjonssøknad".

Politiet har via Dag Rieber (Rieber prosjekt AS) innhentet oppdatert støyberegning fra SINTEF. Støyberegningen er oppdatert med hensyn til trafikkmengde, traséer og kildedata for helikoptrene. Beregningen er tilpasset dagens situasjon og et mulig fremtidig behov. Oppdatert støyberegning Politiets Beredskapssenter Taraldrud, versjon 0.2, datert 25.10.2022 er vedlagt.

PH erfarer at for året 2022 vil antall bevegelser være ca. 2750. Ut ifra forventet samfunnsutvikling og for at de nasjonale beredskapsressursene skal kunne støtte politiets samfunnsoppdrag, er det å anta at behovet for å benytte politiets helikoptre vil øke.
Politiet ber derfor om endring av konsesjonen til 3200 bevegelser per år, og at begrensingene per uke vurderes fjernet eller settes til å kunne variere med oppdragsmengden i ulike sesonger.


  • Filstørrelse 1.06 MB
  • Versjon
  • Opprettet 05.01.2023
  • Sist oppdatert 05.01.2023
  • Ikon Last ned