Tidligere reguleringsforslag

Selskapet Østplan Norge, representert ved Terje Rønning har de siste årene tatt en rekke initiativ for å få utviklet arealer ved Taraldrud på grensen mellom Oppegård og Ski. Dette har Oppegård kommune oppsummert i sitt høringssvar for omdisponering av deponerte alunskifermasser på Taraldrud, Ski.

Terje Rønning planla på vegne av grunneiere mellom Taraldrud og Åsland i 2007-2008 nye næringsområder på begge sider av E6. Planene ble utformet i en kommunedelplan som ble lagt ut på høring av Ski kommune i 2009. Planforslaget fikk varsler om innsigelser fra Oppegård kommune og fra regionale myndigheter (fylkesmannen, fylkeskommunen og Statens vegvesen). Grunnlaget for innsigelsesvarslene var i hovedsak at planforslaget lå i Marka, at det var i strid med regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging, og ikke var i tråd med vedtatte føringer for handel, service og senterstruktur. Oslo kommune ba i sin høringsuttalelse om at Ski kommune fastholder Markagrensen og ikke viderefører arbeidet med kommunedelplanen for Taraldrud/Åsland. Kommunedelplanen ble ikke godkjent av Miljøverndepartementet.

Etter dette har Østplan fortsatt å jobbe for utvikling av arealene langs E6. Flere av tiltakene har fått mye oppmerksomhet i media. Dette gjelder for eksempel nasjonalt beredskapssenter, trailerparkering, næringspark og ny stasjonsby på Åsland. Planene er tidligere blitt presentert for kommunestyret i Ski 28.11.13, etterfulgt av et kommunestyrevedtak 11.12.13. Terje Rønning har også hatt møter med administrasjonen i Oppegård kommune.

Utviklingsplaner i dette området har skapt store utfordringer for Oppegård. Dette har også vært drøftet politisk, og i formannskapet 18.12.13 ble det fattet følgende vedtak:

  • Formannskapet i Oppegård er sterkt kritiske til planene om beredskapssenter, politihøgskole, trailerparkering, næringspark og ny stasjonsby på Taraldrud/Åsland. Dette området er Marka og representerer store frilufts- og rekreasjonsarealer for Oppegårds befolkning. Arealene bør forbli i Marka og ikke utbygges.
  • Formannskapet ber ordføreren ta initiativ overfor Regjeringen for å fremme Oppegårds interesser på Taraldrud/Åsland.

Øst plan har etter dette jobbet aktivt på flere fronter, blant annet med forslag om ny stasjonsby på Åsland. Samtidig er det under utarbeidelse et konkret forslag som skal hindre videre utslipp fra dagens alunskiferdeponi, og tilrettelegge for trailerparkering på Taraldrud. Oppegård kommune sendte svar på en mindre høringsrunde om dette til Ski kommune 07.01.15, der det igjen ble uttrykt sterk motstand mot planer som utfordrer markagrensen ved Taraldrud. Kommunen anmodet Ski kommune om å avvise et planforslag for området.
Øst Plan jobber nå med to parallelle saker. En forurensningssak med miljømyndighetene, og en plansak med Ski kommune. Fylkesmannen ga i brev av 29.04.15 tillatelse til oppstart av planarbeid etter Markaloven. Forurensningssaken ble oversendt fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til Miljødirektoratet 13.02.2015.

Et vegseviceanlegg har i plan og bygningsloven en formålskode som er knyttet til næringsvirksomhet. Markaloven åpner ikke for slike formål.
Markarådet gjorde i møte 10.12.14 et vedtak som er aktuelt for denne problemstillingen:

Vedtak:
Markarådet ønsker å gjøre Fylkesmannen i Oslo og Akershus oppmerksom på de mulige konsekvensene av etablering av offentlige infrastrukturanlegg i forvaltning av Markasaker.
Markarådet ber Fylkesmannen om å klart stadfeste at markaloven ikke åpner for etablering av andre tiltak innenfor Markagrensa, enn det som tillates gjennom § 7, punkt 4. Fragmenterte naturområder som en konsekvens av utbygging av infrastrukturanlegg skal sikres til formål i tråd med lovens intensjon.

Oppegård kommune har hele tiden vært opptatt av følgende:

  • Kartlegging av hele forurensningssaken der alle grunneiere, inklusive Statens Vegvesen, stilles til ansvar i henhold til forurensningsloven.
  • At forurensningssaken finner sin endelige løsning slik at forurensningen opphører.
  • At løsningen forholder seg til gjeldende kommuneplaner. Det nevnes at kommuneplanen i Oppegård har forbud mot lukking av bekker.
  • At hensynet til Markagrensen og friluftslivet ivaretas i henhold til Oppegård kommunes interesser.

Forslaget som nå foreligger er ikke i tråd med Oppegårds interesser. Det ivaretar ikke natur- og friluftsinteressene i Oppegård. Det foreslås omfattende bekkelukking, og tiltaket er ikke i tråd med formålet om vern av Marka.