Konsesjon 2018 for Oslo helikopterplass, Taraldrud

Politidirektoratet (POD) søkte 21.08.2017 om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud.

Som vedlegg til søknaden sendte POD bl.a. reguleringsbestemmelsene for statlig plan (KMD) og konsekvensutredningen for helikopterstøy, utarbeidet av SINTEF. Vi har for ordens skyld også lagt ved SINTEFs redegjørelse for premissene for rapporten.

POD sendte feil versjon av reguleringsbestemmelsene, men her vises den som ble godkjent av KMD og som burde vært sendt av POD. Selve planvedtaket til statlig plan og Miljøoppfølgingsplanen følgte ikke søknaden, selv om en konsesjon for helikopterplassen er underlagt bestemmelseene i disse dokumentene.

Luftfartstilsynet (CAA) sendte innstilling om konsesjon til Samferdselsdepartementet 27.04.2018.

Samferdselsdepartementet (SD) godkjente konsesjonen 19.09.2018.

Nedenfor er de gjeldende, vedtatte konsesjonsvedtakene. Noen av de viktige bestemmelsene er uthevet i fet skrift av Taraldrud.info.

Konsesjonsvilkår for Oslo helikopterplass, Taraldrud

Samferdselsdepartementet gir i medhold av lov om luftfart 11. juni 1993 nr. 101 §§ 7-5, 7-6 og 7-7 Politidirektoratet konsesjon til drift av Oslo helikopterplass, Taraldrud. Konsesjonen gjelder i 10 år fra det tidspunkt helikopterplassen tas i bruk, regnet fra tidspunktet hvor melding fra Politidirektoratet om oppstart sendes til Luftfartsmyndigheten. Hvis Luftfartsmyndigheten ikke mottar slik melding, gjelder konsesjonen til 1. september 2028.

1 Konsesjonshavers ansvar

Politidirektoratet (org. nr. 982 531 950) er konsesjonshaver og ansvarlig for å anlegge, drive og inneha landingsplassen i overensstemmelse med konsesjonsvedtaket og de tilhørende konsesjonsvilkårene.

2 Bruk av landingsplassen

Landingsplassen kan bare benyttes etter tillatelse fra konsesjonshaver. Konsesjonshaver plikter å gjøre brukere av landingsplassen kjent med konsesjonsvilkårene.

Konsesjonen gjelder for et trafikkomfang på 56 flybevegelser per uke, begrenset til et trafikktak på 2250 flybevegelser i løpet av en tolv måneders periode. Et høyere trafikkomfang forutsetter at konsesjonen endres, med mindre overstigning av trafikktaket skyldes nødaktivitet. Konsesjonshaver skal loggføre antall flybevegelser på landingsplassen, der dato og tidspunkt for flygingen fremgår. Luftfartsmyndigheten kan bestemme at det skal innsendes trafikkdata for landingsplassen.

Landingsplassen skal brukes til drift av Politiets nasjonale beredskapssenter. Den skal ikke brukes til trenings- eller øvingsflyging, eller til vedlikehold av helikoptre som ikke hører til ved beredskapssenteret.

Landingsplassen kan brukes hele døgnet og hele året, med mindre det fastsettes operative restriksjoner gjennom en eventuell teknisk og operativ godkjenning, jf. luftfartsloven § 7-11.

3 Miljøkrav

Konsesjonshaver har ansvaret for at det utarbeides inn- og utflygingstraseer som ledd i miljøoppfølgingsprogrammet i medhold av Kommunal- og moderniseringsdepartementets planvedtak 18. august 2017 og den tilhørende miljøoppfølgingsplanen. Traseer må ligge innenfor rammen av den til enhver tid gjeldende tekniske og operative godkjenningen.

4 Endring av konsesjonen

Konsesjonshaver skal varsle luftfartsmyndigheten om fysiske og juridiske endringer knyttet til landingsplassen, og om større endringer i bruken.

Varslingen må skje i rimelig tid før endringen ønskes foretatt, slik at luftfartsmyndigheten kan avgjøre om ny konsesjonsbehandling er påkrevd.

5 Luftfartsmyndighetens kompetanse

Luftfartsmyndigheten kan endre konsesjonsvilkårene i konsesjonsperioden.

Luftfartsmyndigheten kan gi pålegg om overtredelsesgebyr til statskassen til den som driver eller innehar landingsplassen i strid med konsesjonsvilkårene.

6 Tilbakekall

Konsesjonen kan tilbakekalles dersom konsesjonsvilkår, lovbestemmelser eller forskrifter som gjelder for konsesjonshaverens virksomhet, på vesentlig måte blir overtrådt under utøving av virksomheten.

7 Dispensasjon

Luftfartsmyndigheten kan i særlige tilfeller dispensere fra konsesjonsvilkårene.

Historiske støybestemmelser fra 2017

Støybestemmelser og veiledere til disse oppdateres kontinuerlig.

For å kunne vurdere prosessen for statlig reguleringsplan og konsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud vises her de historiske bestemmelsene som var gjeldende når vedtakene ble gjort.

Søknad om endringer av konsesjonen 2022

Politiets helikoptertjeneste sendte 15.02.2022 et brev til Luftfartstilsynet der de ba om endringer av konsesjonen.

Endringene som det bes om kan oppsummeres slik

  1. Økning av antall flybevegelser per år fra 2250 til 2700 (økning på 20%)
  2. Begrensningene på 56 flybevegelser per uke vurderes fjernet eller justert til forskjellige sesongvariasjoner
  3. Ønske om å trene og samhandle med andre luftressurser på Taraldrud

Bl.a. Bjørndal Boligsammenslutning (BBS) har gitt tilbakemelding til Luftfartstilsynet om at de mener en slik endring av konsesjonen vil bryte med planvedtaket og statlig reguleringsplan for Politiets Nasjonale Beredskapssenter.