Døgnhvileplass for tungtransport

Planforslag til Taraldrud døgnhvileplass ble foreslått av Åsland Næringspark Eiendom AS.
Fylkesmannen i Oslo og Akershus ga 29.04.2015 tillatelse til oppstart av planarbeid for området, som ligger innenfor Marka.
Kunngjøring av planarbeid ble gjort 12.08.2015. Planprogram ble vedtatt av Ski kommune 22.02.2016.

Åsland Næringspark Eiendom AS utarbeidet en planbeskrivelse med konsekvensutredning 22.09.2016 som ble oppdatert 17.04.2018.

Planforslaget kan følges på Planinnsyn i Ski kommune:

http://tema.webatlas.no/ski/planinnsyn?planid=201511

Åsland Næringspark Eiendom AS ønsker å etablere en døgnhvileplass for vogntog ved Taraldrud, på vestsiden av E6 og rett sør for Taraldrud-krysset. Området er et gammelt deponiområde av alunskifer og opprydding/fjerning av forurensede masser var ment å utgjøre en viktig del av tiltaket. Planen kommer opp som en følge av at Statens vegvesen har hatt ute en forespørsel om egnede arealer for en større døgnhvileplass for tungtransporten, og Taraldrud har vært en av de aktuelle lokaliseringene for et slikt anlegg.

Da planområdet ligger innenfor områder som i Ski kommune er vernet etter markaloven, utløser planarbeidet krav om konsekvensutredning.

Øst Plan AS fremmet, på vegne av grunneier Åsland Næringspark Eiendom AS, i brev av 28.10.2014 søknad om tillatelse til å igangsette regulering i marka. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har i brev av 29.04.2015 og 03.08.2015 gitt tillatelse til oppstart av planarbeid etter markaloven.

Saken ble behandlet i Plan og byggesaksutvalget i Ski kommune 20.10.2016. Det opprinnelige forslaget ble nedstemt og et alternativt vedtak fra AP, SP, SV og V fikk et knapt flertall med 6 mot 5 stemmer. Vedtaket 20.10.2016 ble derfor som følger:

Vedtak:

  1. Plan og byggesaksutvalget viser til enstemmig vedtak PBU-sak 14/15, hvor det fremgår at «Før regulering kan igangsettes, skal det foreligge godkjent tiltaksplan for opprydding av alunskiferdeponiet på Taraldrud.» Slik godkjent tiltaksplan foreligger ikke, og det er ingen forhold i saken som tilsier at dette punktet må endres. Saken returneres derfor til administrasjonen til godkjent tiltaksplan for opprydding av alunskiferdeponiet på Taraldrud foreligger.
  2. Hvis/når saken fremmes på nytt, ber utvalget om at det i saksfremlegget redegjøres bedre for tiltakets klima/miljøprofil, tiltakets trafikksikrede (inngjerdede) lekemuligheter for barn og for sjåførenes mulighet til å drive fysisk aktivitet på området.

Det opprinnelige forslaget var et fullverdig vegserviceanlegg med plass til 100 oppstillingsplasser for vogntog og tilhørende service.

Det opprinnelige planområdet var større og strakk seg lenger nord. Den nordlige delen av området er imidlertid nå regulert til Politiets nasjonale beredskapssenter ved en statlig reguleringsplan.

Plandokumenter