Dialogmøter beredskapssenter

Skanska opprettet en egen nettside for å informere om aktivitetene mens byggingen pågikk: https://beredskapssenterblogg.skanska.no/.
Da det var sprengninger i forbindelse med klargjøring av tomten, ble det gjort på egen nettside og via SMS-varsling: http://www.nabovarsling.no/pnb-taraldrud.

Politisk prosess på Stortinget om innvolvering av lokalmiljø og naboer

Politisk prosess på Stortinget om innvolvering av lokalmiljø og naboer

 

Politisk samarbeidsplattform, anmodningsvedtak i statsbudsjett, spørsmål i Stortinget

I den politiske plattformen som Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre ble enig om på Jeløya 14. januar 2018, ble det vedtatt at regjeringen vil

 

Fullføre beredskapssenteret på Taraldrud innen planlagt tid, i tråd med reguleringsplanen og i samarbeid med lokalmiljøet og naboer.
politisk plattform 2018 [versjon 24.03.2018]

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet ble følgende vedtak gjort i Stortinget 11.12.2018

 

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med byggingen av nytt beredskapssenter på Taraldrud sørge for at beboere og naboer involveres i arbeidet med tilstrekkelige støydempende tiltak.
vedtak 61 [versjon 24.03.2018]
Forslag fra Abid Q. Raja (V) (video fra Stortinget)

Justis- og beredskapsdepartementet har lagt til grunn at kommunene skal representere sine innbyggere («beboere og naboer»), men andre har en annen tolkning av Stortingets vedtak.

Abid Q. Raja (V) stilte 02.02.2018 et skriftelig spørsmål til justis-, beredskaps- og innvandringsministeren:

 

Kan statsråden gjøre rede for og forklare premissene for Justisdepartementets rapport om støy fra det planlagte beredskapssenteret på Taraldrud?
Dokument nr. 15:842 (2017-2018)

21.03.2018 stilte Nicholas Wilkinson (SV) et tilsvarende muntlig spørsmål

 

I statsbudsjettet og i regjeringserklæringen er det vedtatt at regjeringen skal involvere og samarbeide med lokalmiljøet og naboer når de ferdigstiller beredskapssenteret på Taraldrud. Naboene har organisert seg i organisasjonen Stopp Støyen.
Når og hvordan vil statsråden følge opp vedtakene om at disse skal involveres?
Spørsmål 10 i Stortinget 21.03.2018

Blant annet for å oppfylle anmodningsvedtaket, ble det innledet dialogmøter mellom byggherre/Justis- og beredskapsdepartementet og Ski, Oppegård og Oslo kommune fra 13.03.2018.

Referater og notater for dialogmøter mellom kommuner og byggherre/politiet/totalentreprenør

Dialogmøte 1: Konstituerende møte 13.03.2018

Hensikten med møtet var å gjennomgå bakgrunn og forslag til mandat, og i samråd med nabokommunene Ski, Oppegård og Oslo v/Bydel Søndre Nordstrand konstituere møtet. Bakgrunn og hensikt med møtet ble gjennomgått.

Dialogmøte 13.03.2018

Følgende mandat for dialogmøtene ble vedtatt

Møtet er arena for informasjon, rapportering og oppfølging av tiltak i MOP anleggs- og driftsfase, samt anmodningsvedtaket og relevante delprosjekt (f.eks. reservevann). Kommunens representanter ivaretar sine innbyggeres interesser, og sikrer involvering.

Hovedhensikt er oppfølging av:

 • Miljøoppfølgingsplan (MOP)
 • Anmodningsvedtak
 • Kompenserende tiltak
 • Aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret
 • Informasjonsutveksling og dialog om eventuelle andre aktuelle saker

Dialogmøte 2: Møte 12.06.2018

Høsten 2018 vil det etableres et midlertidig mobiltknuseverk på anleggsområdet, som driftes i 3-4 mnd. Forhåndsmelding sendes til Fylkesmannen.

Dag Rieber, Rieber Prosjekt AS, presenterteforelagte forslag til verifikasjon av reguleringsbestemmelsene vedrørende krav til støy fra skyting, flashbang og eksplosiver.

Dialogmøte 12.06.2018

Verifikasjon av reguleringsbestemmelsene vedrørende krav til støy

Kommunene hadde følgende innspill i møtet: – -Det bør utføres målinger ved punkt som vurderes som sårbare mht. uttalte bekymringer fra naboer. Rieber presiserte at dette i så fall måtte betraktes som supplerende målinger fordi dette ikke vil være faglig dekkende mht. verifikasjon av regulerings-bestemmelsene. PNB vurderer innspillet. -Det bør iverksettes tilsyn. Kommunen konkretiserer innspillet. -Det er særs viktig at det utarbeides en god omforent kommunikasjonsplan. -Innspill om en plan for å håndtere situasjonen ved dokumenterte avvik fra støyberegninger. PNB vil presentere sine planer for dette på neste møte

 • Verifikasjonen bør inkludere bruk av uavhengig faginstans for å innfri forventninger til habilitet. Dette vil bli innfridd. PNB foreslår en løsning.
 • Det bør utføres målinger ved punkt som vurderes som sårbare mht. uttalte bekymringer fra naboer. Rieber presiserte at dette i så fall måtte betraktes som supplerende målinger fordi dette ikke vil være faglig dekkende mht. verifikasjon av regulerings-bestemmelsene. PNB vurderer innspillet.
 • Det bør iverksettes tilsyn. Kommunen konkretiserer innspillet.
 • Det er særs viktig at det utarbeides en god omforent kommunikasjonsplan.
 • Innspill om en plan for å håndtere situasjonen ved dokumenterte avvik fra støyberegninger. PNB vil presentere sine planer for dette på neste møte


Dialogmøte 3: Møte 11.09.2018

Miljøleder Skanska redegjorde for 4 av temaene i MOP anleggsfase.

Freddy Rotseth, leder av helikoptertjenesten i Politiet, informerte om luftoperativ drift og plan for oppfølging ved
helikopterflyging.

Dialogmøte 11.09.2018 Miljøleder Skanska redegjorde for 4 av temaene i Miljøoppfølgingsplan (MOP) anleggsfase
 • Naturmiljø og friluftsliv. Omlegging turvei medio oktober. Ny trasé etter anbefaling fra Skiforeningen og representanter fra kommunene.
 • Trafikk. Det er gjennomført prosjektbesøk fra 2 barnehager, med trafikksikkerhet som tema.
 • Anleggsstøy – Info om henvendelser fra naboer. 3 henvendelser i august om støy før kl 07.
 • Vannmiljø. Status vannmiljø. RIM redegjorde.

Freddy Rotseth, leder av helikoptertjenesten i Politiet, informerte om luftoperativ drift og plan for oppfølging ved helikopterflyging. Innstilling til helikopterkonsesjon gir anbefaling om at trasévalg gjøres i samråd med lokale interessenter. 4 hovedtraséer er gitt i reguleringsplan. Politiet beskrev at valg av trasé i stor grad er gitt av værforhold og instrumentstyringssystemer, og at «neighbourhood friendly flying» legges stor vekt på.

Kommunene hadde følgende innspill:

 • Det ble henvist til rapport fra Sintef om beregning av helikopterstøy, og stilt spørsmål ved forutsetningene for denne og om usikkerhetsbetraktninger her vil gi konsekvenser for f.eks. arealplanlegging. JD opplyste at gjeldende støyberegninger er representative for planlagt aktivitet, og at det ikke nå foreligger planer om å bestille ytterligere beregninger/kart.
 • Aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret
 • Det var spørsmål om driftslogger for helikopterdrift er åpen informasjon for kommunene.

Dialogmøte 4: Møte 11.12.2018

Status for anleggsarbeid og omlegging av turvei presentert av Skanska.

Torheir Haugen informerte om mottaksprosjektet og kommunikasjonsplan.

Kartlegging av kompenserende tiltak utført av Oppegård kommune og Bydel Søndre Nordstrand.

Friluftsbru bygges høsten 2019.

Oppegård kommune orienterte om status for reservevann.

Dialogmøte 11.12.2018

Anleggsleder Skanska presenterte status for anleggsarbeidene som går fremover iht. plan. Turveien er lagt om slik at denne ikke er i konflikt med anleggsarbeidet, og går nå på sydsiden av g.nr/b.nr 105/4.

Torgeir Haugen, leder av mottaksprosjektet, informerte kort om organisering av mottaksprosjektet, og om Politiets foreløpige kommunikasjonsplan for fasene virksomhetstesting (vår 2020), oppstart driftsfase (høst 2020) og prøvedrift (2021).

Oppegård kommune og Bydel Søndre Nordstrand har gjennomført prosesser med skoler og barnehager for å kartlegge aktiviteter i marka og ønsker om kompenserende tiltak.

Friluftsbru bygges høsten 2019. JD eier tiltaket, men ønsker ikke videre eierskap til denne.

Oppegård kommune orienterte om status for reservevann. Arbeidene i Oppegård kommune er startet opp. Oslo kommune har avslått søknad om foreslått 200 m trasé.

Ski kommune orienterte kort om status for arbeidet med opprydding av alunskifer, pålagt av KMD.

Dialogmøte 5: Møte 12.03.2019

Tillegg til referat fra dialogmøte 4, sak 2. Opplysningsplikt er forankret i Forskrift om miljørettet helsevern § 13.

Kontaktperson for kommunene for tredjepartskontroll av reguleringsplanens krav til støy blir Kjersti Gram Andersen som
representerer den nye klima- og miljøavdeling i Nordre Follo. Avdelingen vil få delegert ansvaret for forurensningsloven
og ansvaret for støyforurensning vil derfor bli liggende her.

Torgeir Haugen, leder av mottaksprosjektet, informerte om plan for gjennomføring av innbyggerundersøkelse, se eget vedlegg. Formålet med innbyggerundersøkelsen er bl.a. å kart legge informasjonsbehov som grunnlag for videre arbeid med kommunikasjonsplan.

Torgeir Haugen presenterte Avinors vurdering mht. instrumentflyvning, dvs. georefererte fastpunkter som leder helikoptertrafikken når værforhold gir dårlig sikt, se eget vedlegg.


Inn- og utflygningstraséer
Inn- og utflygningsprosedyrer

Dialogmøte 6: Møte 11.06.2019

Torgeir Haugen, leder av mottaksprosjektet, informerte om status for gjennomføring av innbyggerundersøkelse.

Det planlegges Åpen dag ved beredskapssenteret søndag 15. september 12:00 – 15:00.

Det er besluttet at midlene for kompenserende tiltak skal fordeles likt mellom Oslo og Oppegård kommune. Justisdepartementet vil sende ut tilsagnsbrev og forutsetninger for bruken av midlene.

Friluftsbroen bygges høsten 2019.

-o-

No downloads found!

 

Dialogmøte 7: Møte 11.09.2019

 

Dialogmøte 8: Møte 12.12.2019

 

Dialogmøte 9: Møte 09.06.2020

 

Dialogmøte 10: Møte 09.06.2020

 

Dialogmøte 11: Møte 08.01.2021

 

Dialogmøte 12: Møte 23.04.2021

 

 

Arbeidstid og støyoppfølging

Byggefase 1: Hogst, rigg og grunnarbeid

Arbeidene som inngår i første fase, er anleggsaktivitetene tilrigging, hogst, sprengning for byggegrop og VA, samt massetransport.
Sprengningsarbeider for byggegrop foregår i perioden april – juni 2018. Anleggsaktivitet og byggearbeid vil pågå kl 07-20 på hverdager, og lørdag 07-18

De mest støyende arbeidene (pigging, sprengning) gjøres innenfor perioden 07:00 – 19:00.

Arbeidstider

Skanska arbeidstid og aktiviteter
Skanska arbeidstid og aktiviteter v5
Skanska arbeidstid og aktiviteter (v5)

Skanska har opprettet en egen nettside for å informere om aktivitetene: https://beredskapssenterblogg.skanska.no/.
Varsling om sprengninger gjøres på egen nettside og via SMS-varsling: http://www.nabovarsling.no/pnb-taraldrud.

Oppfølging av naboklager

Nr Dato Adresse Navn Hva Tiltak
Mars-1 ??.03.2018     Støyende arbeid fra pigging før kl 07 Tatt opp med grunnentreprenør
Mars-2 ??.03.2018     Støyende arbeid fra pigging før kl 07 Tatt opp med grunnentreprenør
April-1 11.04.2018 Olav Trygvasons vei 2e Ann Kristin Bråthen Klage på pigging før kl 07 Arbeidstidsbegrensning tatt opp med M&D
April-2 23.04.2018 Jotunveien 20D Knut Hørthe «Knaking» i huset ifm sprengning Rystelsesmålere sjekket. Grenseverdier ikke overskredet.
April-3 28.04.2018 Meklenborglia 21 Ingebjørg Tonne Piping fra ryggesignal lørdag morgen Resonanskasser på 2 cat-dumpere lydisolert.
Ny henvendelse fra nabo om at dette hadde god effekt.
Mai-1 (4) 10.05.2018 Gjallarveien 4D Helge Marstrander Hevder fliser på badet falt ned etter sprengning (07.05. kl 15.50) Rystelsesmålere sjekket og OK. Tilbakemelding til vedkommende om å ta kontakt med sitt forsikringsselskap.
Mai-2 (5) 15.05.2018 Olav Trygvasons vei 2e Ann Kristin Bråthen Sprengning kl 19.10, dvs. etter avtalt arbeidstid Tatt opp med sprengningsfirma. Årsak: Forsinket tildekking og evakuering gjorde at salve ble skutt like etter kl 19. UE følger
opp med tilstrekkelig tidsmargin for tildekking av store salver
Mai-3 (6) 15.05.2018 Ikke oppgitt Andreas Haug Samme som over Samme som over

Registrering av avvik og avklaringer

Logg over registrerte avvik
Nr Måned Beskrivelse Status
1 2018 februar Avvik MOP anleggsfase, tema massehåndtering og krav til høydebegrensning for jordranker til mellomlagring. Høydebegrensning er endret fra 2 til 4 meter. Avklart og avviksmeldt Ski kommune ifm. IGsøknad. Sak avklart, ref. avviksmelding 05.02.2018
2 2018 februar Biologisk prøvetaking i Snipetjern. Ski kommune har satt dette som et ønske i rammetillatelsen. Forslag fra prosjektet (COWI) om å kartlegge vannplanter. Særmøte gjennomført og sak avklart. Biologiske undersøkelser utføres ikke, jf. vedlegg 4. Notat er også oversendt i e-post til Helge Klevengen 08.05.18
3 2018 mars Område for rensing av overvann. Prosjektet har vurdert at det mest egnede området for etablering av renseløsning er lavbrekkene som ligger ca. 10 m utenfor tiltaksgrensen Sak avklart, ref. e-post fra Ski kommune v/Helge Klevengen 13.03.2018.
4 2018 mars Huleik på tiltaksområdet, ikke identifisert i forprosjekt. Sak avklart. Treet felles, og legges igjen på tomta iht. beskrivelse i vedlegg 5.
5 2018 april Funn av forurensede masser i et område syd for den store røde låven. Massene er ikke kartlagt i tiltaksplan for grunnforurensning. Sak avklart. Analyser viser TKL 5. Massene leveres til godkjent deponi
6 2018 april Mistanke om forurensede masser på verkstedområdet. Massene er ikke kartlagt i tiltaksplan for grunnforurensning. Sak avklart. Supplerende miljøundersøkelser utført. Masser håndteres iht. klassifisering.