Kategori: Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret

122 innlegg

Taraldrud helikopterplass, beredskapssenteret

24-20221219b-CAA-Vedlegg 1 – Brev fra POD 20221205

PH erfarer at for året 2022 vil antall bevegelser være ca. 2750. Ut ifra forventet samfunnsutvikling og for at de nasjonale beredskapsressursene skal kunne støtte politiets samfunnsoppdrag, er det å anta at behovet for å benytte politiets helikoptre vil øke.
Politiet ber derfor om endring av konsesjonen til 3200 bevegelser per år, og at begrensingene per uke vurderes fjernet eller settes til å kunne variere med oppdragsmengden i ulike sesonger.

22-20221101b-BBS-Høringssvar (notat)

Når Politidirektoratet gikk inn for lokalisering av beredskapssentret og helikopterplassen på Taraldrud nær store boligområder i Oppegård/Nordre Follo og Oslo, var det åpenbart at denne plasseringen ville medføre begrensninger på aktiviteten. I hele planprosessen ble det lagt til grunn at virksomheten av allmenne hensyn ville måtte begrenses.
Søknaden om utvidet konsesjonsvilkår må avvises.

21-20221030a-Meklenborg huseierforening – høringssvar (følgebrev)

Vi viser til høring knyttet til søknad fra Politidirektoratet om endringer i konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud.
Vi mener at utvidelse av konsesjonen for helikopterplassen bryter med Departementets premisser for lokalisering av beredskapssentret og helikopterplassen på Taraldrud.
Vi ber på denne bakgrunn om at søknaden om utvidelse av konsesjon for Oslo helikopterplass må avslås.
Se vedlagte notat.
Med vennlig hilsen
Meklenborg huseierforening
Geir Børdalen, styreleder

21-20221030b-Meklenborg huseierforening – høringssvar

Vi viser til høring knyttet til søknad fra Politidirektoratet om endringer i konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud.

Vi mener at utvidelse av konsesjonen for helikopterplassen bryter med Departementets premisser for lokalisering av beredskapssentret og helikopterplassen på Taraldrud

Vi ber på denne bakgrunn om at søknaden om utvidelse av konsesjon for Oslo helikopterplass må avslås.
Meklenborg huseierforening

22-20221101a-BBS Høringssvar

Utvidet konsesjon Oslo helikopterplass, Taraldrud – sak nr 22/05190

Vi viser til søknad fra Politidirektoratet om endring av konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud.
Vi viser videre til vår uttalelse datert 10. mai 2022 som vi ønsker å supplere med ytterligere kommentarer.
Se vedlegg

Med vennlig hilsen

Bjørndal boligsammenslutning

20221028a Vi ber om tiltak etter påviste avvik fra helikopterkonsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud

Norsk forening mot støy ber om tiltak etter påviste avvik fra helikopterkonsesjon for Oslo helikopterplass, Taraldrud
Vi ber Luftfartstilsynet vurdere de brudd på konsesjonsvilkårene for Oslo helikopterplass, Taraldrud som vi har pekt på. Vi ber Luftfartstilsynet vurdere om det skal innføres pålegg om overtredelsesgebyr, sanksjonsbestemmelser eller andre tiltak for å sikre at Politiets helikoptertjeneste forholder seg til gjeldende regelverk.