Kategori: Beredskapssenter – Planer i Ski kommune

5 innlegg

Dokumenter fra prosess i Ski kommune for å få nasjonalt beredskapssenter og ny politihøyskole til Taraldrud

2013-04-09 Ski-Vedlegg 2 (Norconsult: Lokaliseringsanalyse – Nasjonalt beredskapssenter)

Nasjonalt beredskapssenter og politihøgskole
Lokaliseringsanalysen er utarbeidet på oppdrag for Taraldrud Eiendom AS, som har ønsket en vurdering av eiendommens egnethet for lokalisering av nasjonalt beredskapssenter for politiet.

Taraldrud Eiendom AS har hatt tett kontakt med Ski kommune i denne saken, og rapporten inngår som grunnlag for et innspill til politisk ledelse i kommunen.
Rapporten viser at lokaliseringsalternativet Taraldrud tilfredsstiller viktige kriterier for lokalisering av nasjonalt beredskapssenter:

Taraldrud har enkel og kort adkomst til hovedvegnettet
Taraldrud har minimum 3 adkomstalternativer
Helikopterplassen tilfredsstiller forskriftens krav for inn- og utflygningsflater
ikke vesentlige konsekvenser for nærliggende større boligområder
Ikke vesentlige konsekvenser for naturmiljø og friluftsliv.

Det kritiske punktet er at planområdet ligger innenfor virkeområdet for Markaloven, slik at det må forutsettes at spørsmålet om justering av markagrensen kan løses.
Områdets størrelse og fleksibilitet gir muligheter for en eventuell samlokalisering med ny politihøgskole.

2014-01-29 JD-Svar på spørsmål om Ski som lokaliseringsalternativ

Jeg viser til Deres brev av 16.12.2013 om Ski som lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter og ny politihøgskole.

For å sikre god fremdrift dersom vi mot formodning ikke finner en løsning på Alna, vil vi samtidig med skisseprosjekteringen på Alna vurdere alternative tomter og utrede alternative løsninger for å øke politiets nasjonale beredskap. Det tas sikte på en snarlig avklaring av hvilke alternative tomtevalg som skal utredes nærmere. Ved vurdering av alternative lokaliseringer vil det bli lagt vekt på bl.a. byggetid og kostnader, og ikke minst politioperative hensyn. Jeg takker for Deres innspill og vil ta det med i det videre arbeidet.

2013-12-16 Ski-Ski som lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter og ny politihøgskole

Jeg viser til pågående utredning av lokaliseringsalternativer for nasjonalt beredskapssenter og ny politihøyskole. Kommunestyret i Ski ønsker å peke på Ski som lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter.

Kommunestyret i Ski fattet følgende vedtak i møte 11.12.13:

«Kommunestyret i Ski ber ordfører ta initiativ overfor regjeringen om Taraldrud som mulig lokaliseringsalternativ for nasjonalt beredskapssenter og som lokalisering for ny nasjonal politihøyskole.»

2013-12-04 Oppegård-Ber om møte med Justisdepartementet

Oppegård kommune er kjent med planer for et nytt beredskapssenter i Oslo-området, og at ulike aktører nå fremmer mulige plasseringer for senteret. Det er foreløpig omtalt fem alternative plasseringer: Alnabru, Alna/Kjeldsrud, Lahaugmoen i Skedsmo, Rygge i Østfold og Taraldrud på grensen mellom Oppegård og Ski.

Den 28.11.13 ble det avholdt et informasjonsmøte for kommunestyret i Ski. Der ble det på vegne av grunneiere presentert muligheter for et beredskapssenter med helikopterbase og politihøgskole på Taraldrud.

Oppegård kommune ser med stor uro på dette scenarioet. Hovedgrunnen er at hele det aktuelle området ligger i Marka.

Et mulig beredskapssenter på Taraldrud vil få store samfunnsmessige konsekvenser for Oppegård. Oppegård kommune vil derfor be om et mote for å få Justisdepartementets foreløpige vurdering av alternativet på Taraldrud, og en orientering om den videre prosessen for etablering av et nytt beredskapssenter.