Kategori: Helikopterplass - utvalgte høringsuttalelser

10 innlegg

Høringsuttalelser fra høringen utført av Luftfartstilsynet 15. september til 10. november 2017

(08) 2017-10-15 Bjørndal boligsammenslutning – Høringsinnspill

Bjørndal boligsammenslutning (BBS) mener primært at det ikke er forenlig med allmenne hensyn, slik det er formulert i konsesjonsforskriften, å legge en helikopterplass for store helikoptre så nær barnehager, skoler og et stort antall boliger.
Subsidiert mener vi at konsesjonsvilkårene av allmenne hensyn må begrense aktiviteten på helkopterplassen til kun å omfatte nødvendige flybevegelser, og at alt vedlikehold, test, trening og annen rutinemessig aktivitet legges til andre etablerte helikopterplasser.

1. Allmenne hensyn tilsier at Taraldrud ikke er egnet som helikopterplass
2. Miljøoppfølgingsplanen angir ikke tilfredsstillende avbøtende tiltak
3. Konsesjonsvilkårene må skjerpes

(11b) 2017-10-25 Oppegård kommune – Formannskapsmøte 25.10.2017

Møteprotokoll Formannskapet 25.10.2017
75/17 Høring – søknad om konsesjon for å anlegge, drive og inneha Oslo helikopterplass, Taraldrud
1. Oppegård kommune stiller som krav om at Luftfartstilsynet i konsesjonen fastsetter flytraseene for helikopterplassen på Taraldrud, og at dette gjøres i tråd med forutsetningene i planbeskrivelsen og støyberegningene som følger reguleringsplanen.
2. Konsesjonens begrensinger om normaltrafikk på 28 flybevegelser pr uke og maksimum 1125 i løpet av en tolv måneders periode, er et viktig vilkår som vil bidra til forutsigbarhet for omgivelsene.
3. Helikopterplassen etableres ikke i Oslo, men i Nordre Follo kommune. Det blir derfor feil å gi den et navn som inneholder Oslo. Oppegård kommune ber om at plassen kalles Nordre Follo helikopterplass.

(44) 2017-11-29 Markarådet – Høringsuttalelse

Valg av helikoptertrasé og omfanget av helikopteraktivitet er avgjørende for hvilke støyplager
aktiviteten bringer med seg. Markarådet gjentar at alle støyreduserende tiltak som kan gjøres, må gjøres. Derfor ber vi om at

omfanget av helikopteraktivitet reduseres
luftfartsverket undersøker mulighetene for at deler av aktiviteten kan flyttes til en annen flystasjon
det spesifiseres i vilkårene at landingsplassen ikke skal brukes til øvelser med helikoptre
det spesifiseres i vilkårene at landingsplassen ikke skal brukes til vedlikehold av helikoptre som ikke hører til på Politiets beredskapssenter på Taraldrud
valg av traseer minimerer belastningen på de viktigste natur- og friluftslivsområdene
inn-og utflygningstrasene etableres før helikopterflygingen fra beredskapssenteret finner sted.

(38) 2017-11-10 Norsk forening mot støy – Høringsuttalelse

Norsk forening mot støy ønsker å benytte sin rett til å avgi uttalelse vedrørende høring om konsesjonssøknad for helikopterplass på Taraldrud i forbindelse med planlegging av nytt beredskapssenter for politiet.
1. Oppfyller ikke konsesjonsforskriftens miljøkrav.
Vi mener at konsesjonssøknaden med vedlegg har mangler og dermed ikke oppfyller krav § 1 og §11 i forskriften om konsesjon for landingsplasser. Dette gjelder at søknaden dels unnlater og dels er misvisende mht. å opplyse om støykonsekvensene av trafikkvirksomheten tilknyttet den planlagte helikopterplassen.
2. Lovbrudd mht. plan- og bygningsoven.
Vi mener også at søker i sin reguleringsplan har brutt plan- og bygningsloven ved å unnlate å redegjøre for konsekvenser for bydelen Bjørndal, den planlagte bydelen Stensrud/Gjersrud, og naturområdet Østmarka, og ikke har invitert til medvirkning i planprosessen fra berørte i disse områdene. Det dreier seg om vitale interesser for hundretusenvis av osloborgere! Disse er ikke tilstrekkelig belyst ved at utreder ulovlig ikke har trukket Oslo kommune med i planprosessen.
3. Feil inngangsdata ved beregningene i helikopterstøyrapporten

(39b) 2017-09-29 Helseetatens innspill til høringssvar fra Oslo

Av søknaden fremgår det at utflyvningstraséen i all hovedsak vil være nordover forbi boligområdene på Slimeåsen og Bjørndal. Vi savner en grundig gjennomgang av hvorfor Politiet ønsker spesielt denne traséen, hvilke andre alternativer som er mulige, samt hvilke alternativer som er forkastet. Ut ifra dokumentene vi har fått, ser det ut til at traséen østover over ubebodde områder også kan brukes. For beboerne i boligområdene som nevnt, antar vi at denne traséen heller vil være å foretrekke.
Selv om boligområdene vil ligge utenfor gul sone i T-1442/2016 for helikopterstøy isolert sett, kan det tenkes at totalbelastningen av støyen fra helikoptertrafikk, skyting og eksplosjoner på beredskapsområdet og veitrafikk fra E6 vil kunne gjøre at flere boliger blir liggende i gul sone for sumstøyen fra disse kildene. Dette vil i så fall bety at beboerne i dette området kan få en for høy støybelastning.
Før videre arbeid med konsesjonen, bør det utarbeides et sumstøykart som viser den totale støybelastningen for boligområdene som nevnt, samt at det bør foreligge en grundig vurdering av andre traséer.

(36) 2017-11-10 Bjørndal på nett – Høringsuttalelse

Konsesjonssøknaden støtter seg til konsekvensutredninger utført i forbindelse med statlig reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter (PNB) på Taraldrud. Konsekvensutredningene fra PNB er imidlertid mangelfulle og til dels foreldet, både på grunn av endringer i forbindelse med Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD)
saksbehandling og på grunn av manglende utredning for Oslos befolkning.

En konsesjon om helikopterplass er rettslig sett uavhengig av reguleringsplanen for beredskapssenter.
Det er derfor viktig at Luftfartstilsynet gjør en uavhengig vurdering av de vedlegg og vurderinger som følger søknad for konsesjon.

Jeg mener den nåværende søknaden om konsesjon ikke oppfyller § 11 i Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1) og bestemmelser i Plan- og bygningsloven.
Søknaden oppfyller heller ikke det som veileder til retningslinje for behandling av støy, M-128, angir som minimum for støyfaglig utredning for etablering av ny helikopterlandingsplass.

(11a) 2017-10-25 Oppegård kommune – Samlet saksframstilling

Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.10.2017 sak 75/17
1. Oppegård kommune stiller som krav om at Luftfartstilsynet i konsesjonen fastsetter flytraseene for helikopterplassen på Taraldrud, og at dette gjøres i tråd med forutsetningene i planbeskrivelsen og støyberegningene som følger reguleringsplanen.
2. Konsesjonens begrensinger om normaltrafikk på 28 flybevegelser pr uke og maksimum 1125 i løpet av en tolv måneders periode, er et viktig vilkår som vil bidra til forutsigbarhet for omgivelsene.
3. Helikopterplassen etableres ikke i Oslo, men i Nordre Follo kommune. Det blir derfor feil å gi den et navn som inneholder Oslo. Oppegård kommune ber om at plassen kalles Nordre Follo helikopterplass.

(13a) 2017-10-31 Statnett – Høringssvar

Statnett uttaler seg til konsesjonen ved å være eier av 420 kV-ledning Frogner – Follo som går gjennom planområdet.

Statnett bemerker at vi ikke må hindres i å gjennomføre inspeksjoner med droner eller helikopter langs transmisjonsnettledningen. Statnett planlegger for å benytte drone til å fly over/under/ved siden av ledningen og gjøre detaljinspeksjoner av ledningen langs E6. Vi har på denne bakgrunn utarbeidet en rapport som beskriver Statnetts behov knyttet til inspeksjon av transmisjonsnettledningene med droner, og herunder beskriver utfordringer og konsekvenser for «nærføringen» mellom landingsplassen på Politiets Nasjonale Beredskapssenter og vår droneaktivitet langs ledningen. Rapporten er vedlagt her.

(13b) 2017-10-31 Statnett – Rapport om inspeksjon av 420 kV-ledning

Statnett uttaler seg til konsesjonen ved å være eier av 420 kV-ledning Frogner – Follo som går gjennom planområdet.
Statnett bemerker at vi ikke må hindres i å gjennomføre inspeksjoner med droner eller helikopter langs transmisjonsnettledningen. Statnett planlegger for å benytte drone til å fly over/under/ved siden av ledningen og gjøre detaljinspeksjoner av ledningen langs E6. Vi har på denne bakgrunn utarbeidet en rapport som beskriver Statnetts behov knyttet til inspeksjon av transmisjonsnettledningene med droner, og herunder beskriver utfordringer og konsekvenser for «nærføringen» mellom landingsplassen på Politiets Nasjonale Beredskapssenter og vår droneaktivitet langs ledningen.

(12c) 2017-09-21 Ski-Saksframlegg

1. Ski kommune anbefaler at flytraseene fastsettes som en del av konsesjonen.
2. Ski kommune ber derfor om at helikoptertrasé Nord B flyttes nordover og følger over Assurdalen slik at avstanden til Siggerud sentrumsområde blir lenger.

For alle parter vil det være avgjørende at alle forhold som utfordrer Folkehelseloven med dens forskrifter tas på alvor og avbøtes eller forebygges så tidlig som mulig i prosessen. Til denne vurderingen tilføyes at helikopterstøy er svært karakteristisk og vil gjenkjennes og gi mange folk redusert livskvalitet lenge før støyen er oppe på et nivå som objektivt sett vil medføre helseskadelig støy og overskridelser av grenseverdier for dette.
Ski kommune påpeker at i konsekvensutredningen er det ikke eget kapitel om helsekonsekvenser i konsesjonssøknaden for helikopter. Konsekvenser for miljø er med men ikke for befolkningens helse.