Kategori: Alunskifer - tiltaksplan 1. mars 2018

20 innlegg

Multiconsult på vegne av Åsland Næringspark Eiendom søker om gjennomføring av tiltaksplan for opprydning av alunskifer på Taraldrud.
Statens strålevern sendte tiltaksplanen til høring med frist 1. mars 2018.

17) Vedlegg 13: ROS-analyse for Taraldrud alunskiferdeponi

Notatet omfatter en grovanalyse av risiko i forbindelse med foreslått tiltak på Taraldrud alunskiferdeponi, som det søkes Miljødirektoratet om tillatelse til å gjennomføre.
Analysen har belyst gjennomføring og prinsippet bak løsningen i forhold til det spesifikke område med tanke på geologi, hydrologi, økologi, klima, samfunn og infrastruktur. Det er ikke identifisert grunnlag for å kategorisere tiltaket som spesielt risikofylt, utover hva som normalt håndteres i andre anleggsprosjekter.
Lokal håndtering av de forurensede massene betyr at forurensingen håndteres uten behov for å transportere massene ut av området. Andre konsepter for håndtering av massene har i sakens natur et annet risikobilde.

11) Vedlegg 6: Bekkelukking i alunskiferdeponi

Notatet beskriver løsning for lukking av bekk i forbindelse med deponering av alunskifer og oppfylling av bekkedal på Taraldrud i Ski kommune.

I tiltaksplanen beskrives det en permanent løsning for området, løsningen går ut på å grave ned alunskifermassene i tett leire under en myr. Aluskiferen vil da ligge under grunnvannstanden, beskyttet mot oksidasjon og utvasking. Deretter er det planlagt å fylle opp bekkedalen så arealene blir tilgjengelige for fremtidig utvikling. Det planlegges å bygge en døgnhvileplass for tungtransport i dette området.

13) Vedlegg 9: Hydrologi/hydrogeologi – Taraldrud alunskiferdeponi

Metode for deponering av alunskifer under grunnvannsnivå i et myrområde er basert på godkjente planer og erfaringer fra tilsvarende deponering av alunskifer i forbindelse med utbygging av ny Rv.4 Gran – Jaren.

Foreliggende notat tar utgangspunkt i utførte forundersøkelser for Rv.4 og konvensjonell hydrogeologisk kartlegging.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) og Statens Strålevern (SVV) har utstedt pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan for å bedre nåværende forurensningssituasjon som følger av deponert alunskifer på Taraldrud. I foreliggende notat vurderes nødvendig av hydrogeologisk kartlegging for optimal tiltaksgjennomføring.

10) Vedlegg 5: Innledende geoteknisk vurdering – Taraldrud alunskiferdeponi

Multiconsult AS er engasjert av Øst Plan AS for blant annet å utføre en innledende geoteknisk vurdering av gjennomførbarheten av prosjektet med å deponere masser med alunskifer på Taraldrud.
Grunnundersøkelsene viser en forsenkning i bergoverflaten i nord-sør retning langs Snipetjernsbekken. Dette området kalles myrområdet og bergdybden her varierer fra ca. 10 m og ned til ca. 18 m under dagens terreng. Boringene viser et torvlag med mektighet mellom ca. 3 -4 m under terreng i myrområdet langs Snipetjernsbekken. Under torvlaget er det i hovedsak bløt kvikkleire i myrområdet.
Topografien i området tilsvarer et tilnærmet tett «basseng», men løpet til Snipetjernsbekken er en passasje med bredde ca. 10 m som ligger i nivå med myrområdet og hvor kvikkleiren potensielt har et utløp. Det kan derfor bli aktuelt med tiltak for å stenge denne passasjen. Supplerende grunnundersøkelser er nødvendig i detaljprosjekteringen.
Det skal graves i snitt ca. 4 m i myrområdet før alunskiferen legges nedi og innkapsles. Tilbakefyllingen i myrområdet må skje i tynne lag. Snipetjernsbekken er forutsatt ivaretatt under anleggsarbeidet, og lagt på fjellhylle i permanent tilstand. Anleggsvannet må ivaretas for å hindre ytterligere forurensing.
Prosjektet er gjennomførbart fra et geoteknisk perspektiv.

14) Vedlegg 10: Håndtering av alunskifer – Taraldrud alunskiferdeponi

Miljøproblemene på Taraldrud skyldes et gammelt deponi der det ligger ca. 30.000 m3 med alunskifermasser fra byggeprosjekter i Oslo på 1990-tallet. Dette gjør det nødvendig å grave opp og redeponere massene.

Miljøproblemene på Taraldrud skyldes et gammelt deponi der det ligger ca. 30.000 m3 med alun-skifermasser fra byggeprosjekter i Oslo på 1990-tallet. Dette gjør det nødvendig å grave opp og redeponere massene.
Ut fra forurensningsforskriftens § 2-3a defineres alunskifer som forurenset grunn, ut fra følgende: «grunn som danner syre eller andre stoffer som kan medføre forurensning i kontakt med vann og/eller luft, regnes som forurenset grunn dersom ikke annet blir dokumentert».
I tillegg vil det måtte håndteres masser som er blitt påvirket av sigevann og som inneholder utfellinger av metaller fra alunskifer. Totalt er det aktuelt å flytte ca 30 000-40 000 m3 med forurenset masse.