Kategori: Plandokumenter Taraldrud døgnhvileplass

7 innlegg

Plandokumenter for nasjonal arealplanid 0213_201511, saksnummer 14/1543 i Ski kommune.

201511-f Detaljregulering 1.gangs behandling

Forslag til vedtak: Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for døgn-hvileplass for tungtransport på Taraldrud, datert 26.5.16, med konsekvensutredning samt bestemmelser datert 13.6.16, ut til offentlig ettersyn. Vedtak: a) Plan og byggesaksutvalget viser til enstemmig vedtak PBU-sak 14/15, hvor det fremgår at «Før regulering […]

201511-a Vedtatt planprogram

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 14-2 samt forskrift om konsekvensutredninger § 6, jfr. denne lovens § 14-6, vedtas planprogram for detaljregulering for døgnhvileplasser ved Taraldrud, datert 12.11.15, med endringer av 22.2.16. Dette vedtaket kan påklages innen 3 uker, i samsvar med bestemmelsene i Plan- og bygnings-loven og Forvaltningsloven