201511-f Detaljregulering 1.gangs behandling

Forslag til vedtak:
Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til reguleringsplan for døgn-hvileplass for tungtransport på Taraldrud, datert 26.5.16, med konsekvensutredning samt bestemmelser datert 13.6.16, ut til offentlig ettersyn.

Vedtak:
a) Plan og byggesaksutvalget viser til enstemmig vedtak PBU-sak 14/15, hvor det fremgår at «Før regulering kan igangsettes, skal det foreligge godkjent tiltaksplan for opprydding av alunskiferdeponiet på Taraldrud.» Slik godkjent tiltaksplan foreligger ikke, og det er ingen forhold i saken som tilsier at dette punktet må endres. Saken returneres derfor til administrasjonen til godkjent tiltaksplan for opprydding av alunskiferdeponiet på Taraldrud foreligger.
b) Hvis/når saken fremmes på nytt, ber utvalget om at det i saksfremlegget redegjøres bedre for tiltakets klima/miljøprofil, tiltakets trafikksikrede (inngjerdede) lekemuligheter for barn og for sjåførenes mulighet til å drive fysisk aktivitet på området.


  • Filstørrelse 299.69 KB
  • Versjon 20.10.2016
  • Opprettet 28.08.2019
  • Sist oppdatert 28.08.2019
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar