Kategori: Beredskapssenter - Dialogmøter fra byggeprosess

15 innlegg

Dokumenter fra dialogmøter mellom prosjektet og kommuner om byggeprosess

2018-09-11 Skanska-Referat fra dialogmøte 3

Bakgrunn og hensikt med møtet ble gjennomgått. Hovedhensikt er oppfølging av: • Miljøoppfølgingsplan (MOP) • Anmodningsvedtak • Kompenserende tiltak • Aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret • Informasjonsutveksling og dialog om eventuelle andre aktuelle saker Innspill og kommentarer til temaene ble notert, …

2018-06-12 Skanska-Referat fra dialogmøte 2

Bakgrunn og hensikt med møtet ble gjennomgått. Hovedhensikt er oppfølging av: • Miljøoppfølgingsplan (MOP) • Anmodningsvedtak • Kompenserende tiltak • Aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret • Informasjonsutveksling og dialog om eventuelle andre aktuelle saker Innspill og kommentarer til temaene ble notert, …

2018-04-19 Skanska-Status miljøoppfølging – Månedsrapport mars 2018

Det er utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan som skal legges til grunn for arbeidet med gjennomføring av beredskapssenteret. Totalentreprenør har implementert krav og tiltak fra Miljøoppfølgingsplanen i en kontrollplan for ytre miljø. Det er avtalt månedlig rapportering om miljøoppfølging mellom prosjektet og nabokommunene, jf, rammetillatelse og dialogmøte mellom Ski, Oppegård og Oslo […]

2018-06-20 Skanska-Miljøoppfølging Vedlegg 1: Overvåkning vannprøver

Analyseresultatene for vannprøver i Snipetjern og vassdraget nedstrøms er vist i vedlagt Excel skjema (vedlegg 1). I skjemaet ligger resultater fra både før og etter oppstart av anleggsarbeider. Resultatene viser at alle målingene er godt under grenseverdiene for suspendert stoff. pH-verdiene er også innenfor grenseverdien og det er lite risiko […]