Kategori: Alunskifer - høringsuttalelser fra høring 1. mars 2018

1 innlegg

Høringsuttalelser og dokumenter fra høring 1. mars 2018 om gjennomføring av tiltak i alunskifer på Taraldrud

00) 2018-01-31 Søknad om gjennomføring av tiltak i alunskifer på Taraldrud – anmodning om høringsuttalelse

Søknad om gjennomføring av tiltak i alunskifer på Taraldrud – anmodning om
høringsuttalelse
Multiconsult har på vegne av grunneiere på Taraldrud sendt inn tiltaksplan for tiltak rettet
mot utlekking av radioaktive stoffer fra alunskifer på grunneiers eiendom, samt søknad for
gjennomføring av tiltak. Norges Geotekniske Institutt (NGI) har utarbeidet rapporter som
inneholder ytterligere informasjon. Statens strålevern ber om eventuelle kommentarer til
søknaden innen 1. mars 2018.