Kategori: Støybestemmelser

2 innlegg

Støybestemmelser

M-128/2014 Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, revidert 2017

M-128/2014 revidert 2017: Veileder til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016). Denne veilederen er en faglig utdyping av prinsipper, metoder og anbefalinger som er politisk fastsatt gjennom retningslinje T-1442/2016. Veilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet, med faglige innspill fra ansvarlige sektormyndigheter gjennom en prosjektgruppe der Statens vegvesen, Jernbaneverket, Forsvarsbygg, […]

T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) Denne retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Retningslinjen gir også veiledning for behandling av enkeltsaker, som et supplement til byggteknisk forskrift. Retningslinjen anbefaler at anleggseierne beregner to støysoner rundt […]