Kategori: Kvalitetssikringsdokumenter for beredskapssenter

11 innlegg

2016-12-05 Dovre/TØY Supplerende analyse – Del 2: Kvalitetssikring av kontrakstsstrategi

Dovre Group Consulting AS og Transportøkonomisk institutt har gjennomført en supplerende analyse med kvalitetssikring av kontraktstrategi for Politiets nasjonale beredskapssenter i henhold til Finansdepartementets rammeavtale om kvalitetssikring av 21. september 2015.
Kvalitetssikringen omfatter en vurdering av fremlagte alternative kontraktstrategier med hovedvekt på spørsmålet om leverandøren bør være delaktig i større deler av forprosjekteringen, herunder også realismen i tilhørende fremdriftsplaner for forprosjektet.
Kvalitetssikringen er gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet (FIN) og Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i perioden fra oktober til desember 2016. En presentasjon av foreløpige resultater fra kvalitetssikringen ble holdt for oppdragsgiverne 15. november 2016.
Hovedkonklusjonene fra presentasjonsmøtet er ikke endret.
Den endelige kvalitetssikringsrapporten vil bestå av to deler, hvor del én er kvalitetssikring av tomtevalg og del to er kvalitetssikring av kontraktstrategi. Dette er kvalitetssikringsrapport del to.