kommuneplan

2 innlegg

2011-06-22 Kommuneplan 2011 – 2022 Ski kommune

Kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Ski som lokalsamfunn og organisasjon. Det er dette som kalles kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i samfunnsdelen skal det utarbeides et arealplankart med bestemmelser og retningslinjer – arealdelen – som viser hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsetter rammer og betingelser for […]