kommuneplan

2 innlegg

2011-06-22 Kommuneplan 2011 – 2022 Ski kommune

Kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Ski som lokalsamfunn og organisasjon. Det er dette som kalles kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i samfunnsdelen skal det utarbeides et arealplankart med bestemmelser og retningslinjer – arealdelen – som viser hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsetter rammer og betingelser for […]

2011-05-25 Kommuneplan 2011 – 2022 Oppegård kommune

Verdier Mye av det som særpreger Oppegård, bør bevares. Men gode kvaliteter som mangler i dag, må vi dyrke frem. Og kanskje har Oppegårdsamfunnet trekk som bør dempes eller forsterkes? Kommuneplanen er fundamentert på et sett verdier som kommunens virksomhet skal bygge på. Natur og miljø Oppegård skal bevares som […]