dialogmøte

12 innlegg

Dialogmøter mellom byggherre/Justis- og beredskapsdepartementet og Ski, Oppegård og Oslo kommune

2018-12-11 Skanska-Referat fra dialogmøte 4

Torgeir Haugen, leder av mottaksprosjektet, informerte kort om organisering av mottaksprosjektet, og om Politiets foreløpige kommunikasjonsplan for fasene virksomhetstesting (vår 2020), oppstart driftsfase (høst 2020) og prøvedrift (2021).

2018-09-11 Skanska-Referat fra dialogmøte 3

Bakgrunn og hensikt med møtet ble gjennomgått. Hovedhensikt er oppfølging av: • Miljøoppfølgingsplan (MOP) • Anmodningsvedtak • Kompenserende tiltak • Aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret • Informasjonsutveksling og dialog om eventuelle andre aktuelle saker Innspill og kommentarer til temaene ble notert, …

2018-06-12 Skanska-Referat fra dialogmøte 2

Bakgrunn og hensikt med møtet ble gjennomgått. Hovedhensikt er oppfølging av: • Miljøoppfølgingsplan (MOP) • Anmodningsvedtak • Kompenserende tiltak • Aktuelle forhold knyttet til operativ drift av senteret • Informasjonsutveksling og dialog om eventuelle andre aktuelle saker Innspill og kommentarer til temaene ble notert, …

2018-04-19 Skanska-Status miljøoppfølging – Månedsrapport mars 2018

Det er utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan som skal legges til grunn for arbeidet med gjennomføring av beredskapssenteret. Totalentreprenør har implementert krav og tiltak fra Miljøoppfølgingsplanen i en kontrollplan for ytre miljø. Det er avtalt månedlig rapportering om miljøoppfølging mellom prosjektet og nabokommunene, jf, rammetillatelse og dialogmøte mellom Ski, Oppegård og Oslo […]

2018-06-20 Skanska-Miljøoppfølging Vedlegg 1: Overvåkning vannprøver

Analyseresultatene for vannprøver i Snipetjern og vassdraget nedstrøms er vist i vedlagt Excel skjema (vedlegg 1). I skjemaet ligger resultater fra både før og etter oppstart av anleggsarbeider. Resultatene viser at alle målingene er godt under grenseverdiene for suspendert stoff. pH-verdiene er også innenfor grenseverdien og det er lite risiko […]

2018-06-20 Skanska-Status miljøoppfølging – Månedsrapport mai 2018

Det er utarbeidet en Miljøoppfølgingsplan som skal legges til grunn for arbeidet med gjennomføring av beredskapssenteret. Totalentreprenør har implementert krav og tiltak fra Miljøoppfølgingsplanen i en kontrollplan for ytre miljø, og det er avtalt rapportering om miljøoppfølging mellom prosjektet og nabokommunene, jf. rammetillatelse. Denne rapporten gir status for miljøoppfølging per […]

2018-03-13 Skanska-Referat fra dialogmøte 1

Referat fra dialogmøte 1 – 13.03.2018 – Politiets nasjonale beredskapssenter
Hensikten med møtet var å gjennomgå bakgrunn og forslag til mandat, og i samråd med nabokommunene Ski, Oppegård og Oslo v/bydel Søndre Nordstrand konstituere møtet.