2011-06-22 Kommuneplan 2011 – 2022 Ski kommune

Kommuneplanen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for Ski som lokalsamfunn og organisasjon. Det er dette som kalles kommuneplanens samfunnsdel. Med utgangspunkt i samfunnsdelen skal det utarbeides et arealplankart med bestemmelser og retningslinjer - arealdelen - som viser hovedtrekkene i arealdisponeringen og fastsetter rammer og betingelser for nye arealtiltak. Arealplankartet med bestemmelser er juridisk bindende.

Kommuneplanen er en 12-årsplan som rulleres hvert 4. år (en gang i hver valgperiode). Tematiske og fysiske planer på lavere nivå utarbeides i samsvar med styringssignalene i kommuneplanen. Oppfølging av kommuneplanen skjer først og fremst gjennom kommunens 4-årige handlingsprogram m/budsjett, som rulleres årlig.

Ski kommune ønsker at kommuneplanen skal:

 

  • fungere som overordnet politisk og administrativt styringsverktøy både på lang og kort sikt.
  • legge til rette for utvikling av Ski som et klimavennlig lokalsamfunn der det er attraktivt å bo, jobbe og drive næring
  • bygge på regionale mål og strategier for en konkurransedyktig og bærekraftig hovedstadsregion
  • bidra til økt forutsigbarhet, konsistens og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og regionalt.

  • Filstørrelse 1.33 MB
  • Versjon 22.06.2011
  • Opprettet 26.06.2018
  • Sist oppdatert 26.06.2018
  • Ikon Last ned

Legg igjen en kommentar