Stortinget

Skriftelig spørsmål i Stortinget om alunskiferdeponiet

Skriftlig spørsmål fra Nicholas Wilkinson (SV) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:1187 (2017-2018)
Innlevert: 16.03.2018
Sendt: 19.03.2018
Besvart: 03.04.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen
Nicholas Wilkinson (SV)

Nicholas WilkinsonSpørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Det har i mange år lekket radioaktive stoffer ut av alunskiferdeponiet på Taraldrud. Det er bekymring for avrenning ned til drikkevannet Gjersjøen. Det er 11 år siden saken ble sendt forurensningsmyndighetene, og nå viser det seg at det er enda større volumer forurenset materiale på Taraldrud. Området ligger i marka, men selskapet som eier eiendommen, og visste om forurensingen da de kjøpte, prøver å koble mulig opprydning til deres rett til næringsutvikling.
Hva har ministeren tenkt å gjøre for å rydde opp?

Begrunnelse

Rapport om Alunskiferdeponi på Taraldrud: http://www.miljodirektoratet.no/Global/dokumenter/horinger/S%C3%B8knad%20om%20tiltaksgjennomf%C3%B8ring%20i%20Alunskiferdeponi%20p%C3%A5%20Taraldrud.pdf?epslanguage=no [versjon 05.04.2018].

Ola Elvestuen

Svar

Ola Elvestuen: Nyere undersøkelser foretatt av NGI på oppdrag av grunneier viser at utfyllingen med masser på Taraldrud i Ski kommune startet på slutten av 1970-tallet i forbindelse med etableringen av E6. Hensikten var å sette berørte arealer i stand som dyrka mark og det ble gitt tillatelser til dette av landbruksmyndighetene. Utfyllingen har etter det vi vet pågått fram til slutten av 1990-tallet. Masser benyttet til utfyllingen har inkludert ulike typer mineralske stein- og løsmasser, inkludert alunskifer.

Alunskifer er naturlig forekommende berggrunn som når den kommer i kontakt med luft og vann fører til sur avrenning, utlekking av tungmetaller, temperaturøkning og fare for selvantenning. Alunskifer kan også lekke ut uran. Fra 1. juli 2009 ble grunn med alunskifer og lignende definert som forurenset grunn etter forurensningsregelverket, og det ble innført restriksjoner på graving og forflytting av masser som dette. Både fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljødirektoratet og Strålevernet har fulgt opp forurensningssituasjonen på Taraldrud med pålegg om undersøkelser og tiltaksplan siden 2006.

På Taraldrud er det gjennomført flere undersøkelser for å finne ut hvor stort volum alunskifer som er tilført området, ca 52 000 m3. Massene ligger delvis under avkjøringen fra E6 til Kolbotn/Sofiemyr. Det er også gjort flere undersøkelser for å få oversikt over forurensningen denne massedisponeringen har ført til, inkludert påvirkning på nærliggende resipienter og Gjersjøen som drikkevannskilde. Det er også satt i verk rensetiltak for å redusere utlekking av uran og andre tungmetaller til bekken som drenerer til Gjersjøen. Tiltakene gjør at rundt 80 % av uranet som lekker fra skiferen felles ut i dammer sammen med jern og organisk materiale. Innholdet av uran er høyt nok til at slammet klassifiseres som radioaktivt avfall.

Forurensningssituasjonen på området er komplisert og det krever grundige vurderinger for å sikre at de opprydningstiltak som velges vil være en god løsning for å sikre mennesker og miljø mot forurensning både nå og i fremtiden. Det har derfor tatt tid fra en ble oppmerksom på den inntrufne forurensningen og til det foreligger et grunnlag for å starte opprydningstiltak. Forurensningssituasjonen kan løses ved å grave opp den ulovlig deponerte alunskiferen og levere den til deponi med tillatelse til å ta imot denne type avfall eller det kan gjøres tiltak på stedet som reduserer vanngjennomstrømningen og utlekkingen av forurensende stoffer eller en kombinasjon av disse tiltakene.

Statens strålevern har ansvar for radioaktivt avfall og eventuell radioaktiv forurensning, mens Miljødirektoratet og fylkesmannen har ansvar for forurenset grunn. Strålevernet ga i 2014 grunneier pålegg om å lage en tiltaksplan for å redusere radioaktiv forurensning med fare for skade på mennesker og miljø. Grunneier har sendt Strålevernet og Miljødirektoratet et forslag til tiltaksplan og har også søkt om å omplassere alunskiferen på eiendommen. Alunskifer og andre potensielt syredannende bergarter skal i utgangspunktet leveres til deponi som har særskilt tillatelse til å motta denne type avfall på grunn av denne bergartens store forurensningspotensiale, men i noen tilfeller kan forurensningsmyndigheten akseptere omdisponering av alunskifer innenfor et tiltaksområde.

Strålevernet forventer å fullføre behandlingen av forslaget til tiltaksplan og søknaden om omdisponering i løpet av kort tid. Miljødirektoratet avventer vurderingene som Strålevernet gjennomfører, og vil deretter på bakgrunn av den samlede informasjonen som foreligger, varsle pålegg om gjennomføring av tiltak. Planstatus for området må også avklares. Strålevernet har tett dialog med både Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus i denne saken og den følges også opp av Miljødirektoratet når det gjelder forurenset grunn.

 

Kilde: https://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=71638 [versjon 05.04.2018].

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.